Konedirektiivi

Konedirektiiviin liittyvät asiakirjat

Konedirektiivin virallinen titteli: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/42/EY, annettu 17. toukokuuta 2006 koneista ja direktiivin 95/16/EY muuttamisesta (uusi versio). Se on ollut voimassa 29. joulukuuta 2009 lähtien. Valmistuspaikasta ja -päivästä riippumatta kaikki koneet, joita käytetään ensimmäistä kertaa Euroopan talousalueella 1.1.1995 alkaen, ovat EU: n konedirektiivin alaisia, ja siksi niiden on oltava CE-sertifioituja.

Konedirektiivi on yksi tärkeimmistä säännöksistä koneiden turvallisuutta koskevien perusvaatimusten yhdenmukaistamiseksi Euroopan unionissa. Se kuvaa yhdenmukaiset turvallisuus- ja terveysvaatimukset ihmisten ja koneiden vuorovaikutukselle. Direktiivillä edistetään koneiden vapaata liikkuvuutta sisämarkkinoilla ja taataan korkeatasoinen suoja EU:n työntekijöille ja kansalaisille.

Konedirektiivi - uusi luonnos EU:n uudeksi konedirektiiviksi julkaistu!

Konedirektiivi 2006/42/EY on Euroopassa keskeinen oikeusperusta kaikille yrityksille, jotka suunnittelevat, valmistavat tai käyttävät koneita. Myös EU:n alueelle tuotavien koneiden on täytettävä konedirektiivin määräykset. Voimassa oleva konedirektiivi 2006/42/EY julkaistiin vuonna 2006 ja se on ollut pakollinen 29.12.2009 lähtien.

EU-komissio tarkistaa asetukset ja direktiivit säännöllisesti mukauttaakseen ne uusiin vaatimuksiin ja kehitykseen. Konedirektiivi on saatettava ajan tasalle, jotta turvallisuustasoa voidaan edelleen parantaa, turvallisuusnäkökohdat ottaa paremmin huomioon ja ottaa huomioon teknologinen kehitys, kuten teollisuus 4.0. Ehdotetussa tarkistuksessa

 • yhdenmukaistetaan direktiivi tuoteturvallisuutta ja -terveyttä koskevan yhdenmukaistetun EU:n lainsäädännön kanssa ja
 • käsitellään haasteita, joita digitalisaation teknologisesta kehityksestä voi aiheutua.

Luonnos on tällä hetkellä saatavilla englanniksi: „Regulation of the European Parliament and of the Council on Machinery Products“. Muut kieliversiot ovat tulossa. Luonnos on julkisesti ladattavissa ja kommentoitavissa 26. huhtikuuta 2021 - 2. elokuuta 2021 välisenä aikana Euroopan unionin verkkosivustolla.


Olemme tehneet yhteenvedon EU:n uuteen konedirektiiviin suunnitelluista muutoksista:

 • Katsastettavat koneet: Katsastettavien koneiden luetteloa on laajennettu. Jos koneet on pakollisesti testattava, yhdenmukaistettuja standardeja sovellettaessa poistetaan valmistajan mahdollisuus suorittaa vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely kokonaan omasta aloitteestaan, .
 • Oleellinen muutos: Asetusta on laajennettu lisäämällä siihen koneen olennaisen muutoksen määritelmä ja tällaisen muutoksen oikeudelliset seuraukset. Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä edellytetään koneen turvallisuuden varmistamiseksi, kun konetta muutetaan olennaisesti tai kun tehdään muutoksia, jotka vaikuttavat siihen, onko kone CE-merkintää koskevien säännösten mukainen (14 artikla).
 • Turvallisuuskomponentit: Turvallisuuskomponenttien määritelmä kattaa nyt myös ohjelmistot, jotka tarjoavat turvallisuustoiminnon (6 artikla).
 • Digitaalinen käyttöopas: Ohjekirjan toimittaminen digitaalisessa muodossa on sallittua. Valmistajan on asiakkaan pyynnöstä toimitettava käyttöohjeet paperiversiona.
 • Tekniset tiedot: Vaatimustenmukaisuusolettaman olisi oltava mahdollinen myös silloin, kun kyseessä on teknisten eritelmien tai niiden osien vaatimustenmukaisuus (17 artikla). 


Tekoäly:

Samaan aikaan komission luonnoksen kanssa julkaistiin erillinen luonnos EU:n tekoälyasetukseksi . Tämä kattaa kaikki tekoälyä sisältävät tuotteet ja niiden käytön. Muita turvallisuusvaatimuksia ei tarvita, vaan ne olisi ainoastaan määriteltävä tarkemmin . Perusteluna on se, että tekoälytoimintojen vaikutus sisältyy jo nykyisiin vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyihin ja käyttötarkoituksen määritelmään.


Lisäaskeleet:

Kommentointiajan päätyttyä suunnitelluista muutoksista keskustellaan yhteispäätösmenettelyssä Euroopan neuvostossa ja Euroopan parlamentissa.

Lisäksi asetuksia ei enää tarvitse saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä kussakin maassa, joten ne ovat voimassa siitä päivästä alkaen, jona ne julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä. Tekoälyä koskevista EU:n asetuksista neuvotellaan samanaikaisesti yhteispäätösmenettelyssä.


Suunnitellut siirtymäsäännökset:

EU:n konedirektiivin siirtymäsäännöksessä säädetään tällä hetkellä seuraavaa (49/50 artikla): 30 kuukauden kuluttua siirrytään vanhasta konedirektiivistä 2006/42/EY uuteen EU:n konedirektiiviin. Sen mukaan koneen asettaminen saataville markkinoilla nykyisen lainsäädännön mukaisesti olisi sallittua rajoitetuksi ajaksi , ei pelkästään markkinoille saattaminen. Tämä merkitsisi sitä, että vuoden kuluttua määräajasta jälleenmyyjät eivät voisi enää markkinoida varastoituja tavaroita, vaikka ne olisi saatettu asianmukaisesti markkinoille vanhan direktiivin mukaisesti!

Vielä ei ole lopullisesti selvitetty, miten aiemmin konedirektiivin soveltamisalaan kuuluneita yhdenmukaistettuja standardeja käsitellään. Ei ole myöskään vielä päätetty, mitkä suunnitelluista päivityksistä todella sisällytetään uuteen EU:n konedirektiiviin. Koneenrakentajien olisi kuitenkin jo nyt seurattava kehitystä entistä valppaammin. Me pysymme ajan tasalla puolestasi!

CE-hyväksyntä

Mikä on kone?

Direktiivin mukaan kone on mm. kokonaisuus, joka koostuu toisiinsa liitetyistä osista tai mekanismeista, joista vähintään yksi on liikkuva ja jotka on valmistettu tiettyyn käyttötarkoitukseen.

Konedirektiivin mukaan koneiksi luetaan myös:

 • koneista tai monimutkaisista laitteistoista koostuva kokonaisuus. Monimutkaisiin järjestelmiin kuuluvat myös tuotantolinjat, useista koneista koostuvat erikoiskoneet, ketjutetut koneet
 • Turvakomponentit: Siitä, mitkä komponentit on luokiteltava turvakomponenteiksi, keskustellaan hyvin aktiivisesti. Yhdenmukaista trendiä ei ole vielä näkyvissä
 • Vaihdettavat varusteet, joilla voidaan muuttaa koneen perustoimintoja
 • Epätäydelliset koneet

Yllä olevien koneiden lisäksi on olemassa poikkeusluettelo koneista, jotka määritysten mukaan kuuluvat sovellusalueeseen, mutta joita koskevat yleensä muut määräykset.

Konedirektiivin käyttöopas

Direktiivin soveltamiseen voidaan käyttää käytännönläheistä "Konedirektiivin 2006/42/EY käyttöopasta". Tämä on ilmestynyt versiona 2.2 ja ladattavissa Euroopan komission verkkosivuilta. Nykyinen versio eroaa edellisestä versiosta 2.1 lähinnä Lisäysten ja selvennysten osalta, etenkin käsitteiden "Turvakomponentit" ja "epätäydelliset koneet” osalta, samoin on tehty joitain muutoksia, jotka varmistavat yhdenmukaisuuden matalajännitedirektiivin ohjeiden kanssa.

Kohtaan "Tilan valinta" (§204) lisättiin lyhyt kappale turvallisuusvaatimuksista. Lisäksi on kaksi uutta kappaletta koneohjauksista (§417) ja turvakomponenteista, jotka katsotaan logiikkakomponenteiksi (§418).

Konedirektiivin mukaiset yhdenmukaistetut standardit yhdellä silmäyksellä

Koneiden ja laitteistojen suojaustoimintoja kuvaavat julisteet

Suunnista oikein normiviidakossa! Juliste ”Koneiden ja laitteiden suojaustoimenpiteet – tärkeät konedirektiivin mukaiset yhdenmukaistetut standardit“ esittää selkeästi A-/B- ja C-standardit. Samalla saat tivistetyn yleiskuvan turvallisuuteen liittyvistä tuotteistamme.

Lataa nyt juliste!

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Oliko tästä artikkelista hyötyä?