Suomi | suomi

Konedirektiivi

Konedirektiiviin liittyvät asiakirjat

Konedirektiivi on yksi tärkeimmistä säännöksistä koneiden turvallisuutta koskevien perusvaatimusten yhdenmukaistamiseksi Euroopan unionissa. Se kuvaa yhdenmukaiset turvallisuus- ja terveysvaatimukset ihmisten ja koneiden vuorovaikutukselle. Direktiivillä edistetään koneiden vapaata liikkuvuutta sisämarkkinoilla ja taataan korkeatasoinen suoja EU:n työntekijöille ja kansalaisille.

Konedirektiivillä on virallinen nimi: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/42/EY, annettu 17. toukokuuta 2006 koneista ja direktiivin 95/16/EY muuttamisesta (uusi versio). Se on ollut voimassa 29. joulukuuta 2009 lähtien. Valmistuspaikasta ja -päivästä riippumatta kaikki koneet, joita käytetään ensimmäistä kertaa Euroopan talousalueella 1.1.1995 alkaen, ovat EU: n konedirektiivin alaisia, ja siksi niiden on oltava CE-sertifioituja.

Mikä on kone?

Direktiivin mukaan kone on mm. kokonaisuus, joka koostuu toisiinsa liitetyistä osista tai mekanismeista, joista vähintään yksi on liikkuva ja jotka on valmistettu tiettyyn käyttötarkoitukseen.

Konedirektiivin virallinen titteli: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/42/EY, annettu 17. toukokuuta 2006 koneista ja direktiivin 95/16/EY muuttamisesta (uusi versio).

Konedirektiivin mukaan koneiksi luetaan myös:

  • koneista tai monimutkaisista laitteistoista koostuva kokonaisuus. Monimutkaisiin järjestelmiin kuuluvat myös tuotantolinjat, useista koneista koostuvat erikoiskoneet, ketjutetut koneet
  • Turvakomponentit: Siitä, mitkä komponentit on luokiteltava turvakomponenteiksi, keskustellaan hyvin aktiivisesti. Yhdenmukaista trendiä ei ole vielä näkyvissä
  • Vaihdettavat varusteet, joilla voidaan muuttaa koneen perustoimintoja
  • Epätäydelliset koneet

Yllä olevien koneiden lisäksi on olemassa poikkeusluettelo koneista, jotka määritysten mukaan kuuluvat sovellusalueeseen, mutta joita koskevat yleensä muut määräykset.

Konedirektiivin käyttöopas

Direktiivin soveltamiseen voidaan käyttää käytännönläheistä "Konedirektiivin 2006/42/EY käyttöopasta". Tämä on ilmestynyt versiona 2.2 englanniksi ja ladattavissa Euroopan komission verkkosivuilta. Nykyinen versio eroaa edellisestä versiosta 2.1 lähinnä Lisäysten ja selvennysten osalta, etenkin käsitteiden "Turvakomponentit" ja "epätäydelliset koneet” osalta, samoin on tehty joitain muutoksia, jotka varmistavat yhdenmukaisuuden matalajännitedirektiivin ohjeiden kanssa.

Kohtaan "Tilan valinta" (§204) lisättiin lyhyt kappale turvallisuusvaatimuksista. Lisäksi on kaksi uutta kappaletta koneohjauksista (§417) ja turvakomponenteista, jotka katsotaan logiikkakomponenteiksi (§418).

Konedirektiivin suunniteltu päivitys

Konedirektiivi 2006/42/EY on Euroopassa keskeinen oikeusperusta kaikille yrityksille, jotka suunnittelevat, valmistavat tai käyttävät koneita. Myös EU:n alueelle tuotavien koneiden on täytettävä konedirektiivin määräykset. Voimassa oleva konedirektiivi 2006/42/EY julkaistiin vuonna 2006 ja se on ollut pakollinen 29.12.2009 lähtien.

EU-komissio tarkistaa asetukset ja direktiivit säännöllisesti mukauttaakseen ne uusiin vaatimuksiin ja kehitykseen. Tällainen tarkastusprosessi on suoritettu myös konedirektiiville. Vuonna 2016 EU-komissio toteutti avoimen kyselyn asetuksen käyttäjille. Kyselyn tulosten perusteella tehtiin direktiivin muuttamisen seurausarviointi. Seuraavaksi suurella yleisöllä oli mahdollisuus antaa palautetta ja ratkaisuehdotuksia.

Arviossa päädyttiin siihen tulokseen, että konedirektiivi on yleisesti pätevä, toimiva, tehokas ja yhdenmukainen ja tarjoaa EU:lle lisäarvoa. Parannuksia ja selkeytyksiä kuitenkin tarvitaan. Kaikkien konedirektiivin muokkausten on edistettävä juridista selkeyttä, yksinkertaisuutta ja sopeutusta tekniseen kehitykseen. Tuolloin voimassa olleessa konedirektiivissä 2006/42/EY oli virallisen arvion mukaan seuraavat puutteet:

  • Puuttuva yhtenäisyys muiden EU-puitekehysten (New Approach) kanssa ja vaikeuksia toteutuksessa.
  • Voimassaoloalueiden ja määritelmien juridinen selkeys ei ollut riittävä. Direktiivien toteutuksesta saatujen kokemusten mukaan tietyissä määräyksissä oli juridisia epäselvyyksiä.
  • Digitalisaation teknisen kehityksen aiheuttamat vaatimukset, esim. tekoäly ja IIoT (Industrial Internet of Things).

EU-komissio on julkaissut virallisen konedirektiivin päivitysohjelman. Se on nähtävillä EU:n kotisivuilla.

Alustavan suunnitelman EU-komissio esittelisi noin vuoden 2021 puolivälissä uuden ehdotuksen konedirektiiviksi. Jos lähdetään karkeasti arvioituna liikkeelle vuoden neuvonta-ajasta ja kahden vuoden siirtymäajasta, päivitettyä konedirektiiviä alettaisiin käyttää vuonna 2024.

CE-merkintä

Konedirektiivin mukaiset yhdenmukaistetut standardit yhdellä silmäyksellä

Koneiden ja laitteistojen suojaustoimintojen julisteet

Suunnista oikein normiviidakossa! Juliste ”Koneiden ja laitteiden suojaustoimenpiteet – tärkeät konedirektiivin mukaiset yhdenmukaistetut standardit“ esittää selkeästi A-/B- ja C-standardit. Samalla saat tiivistetyn yleiskuvan turvallisuuteen liittyvistä tuotteistamme.

Lataa nyt juliste!

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk