Lait ja standardit Pohjois-Amerikassa

Pohjois-Amerikka

EG-vaatimustenmukaisuusvakuutus ei päde Pohjois-Amerikassa. Erilaiset standardit, asetukset ja direktiivit määrittävät Yhdysvalloissa ja Kanadassa miten koneturvallisuus varmistetaan.

Yhdysvalloissa käytetään tuotestandardeja, palosuojeluasetuksia ("Fire Codes"), sähköiset direktiivejä ja kansallisia lakeja. Lisäksi Occupational Safety and Health Administration (OSHA) säätelee turvallisen ja terveen työpaikan varmistamisesta.

Kanadassa työpaikan turvallisuudesta säädetään Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS) -laissa, jota eri provinsseissa täydennetään useilla paikallisilla määräyksillä .

Lait ja standardit Yhdysvalloissa

Yhdysvaltojen oikeusperustat ovat yhdistelmä tuotestandardeja, palosuojelumääräyksiä ("Fire Code"), sähködirektiivejä ja kansallisia lakeja. Näiden määräysten noudattamista ja toteutusta valvovat paikalliset hallintoviranomaiset.

Amerikkalaiset tuntevat ennen kaikkea seuraavien organisaatioiden standardit:

  • Occupational Safety & Health Administration (OSHA)
  • American National Standards Institute (ANSI)
  • Underwriters Laboratories (UL)
  • National Fire Protection Association (NFPA)

Ohje: CE-sertifiointi on eurooppalainen vaatimus; sitä ei tunnusteta Yhdysvalloissa eikä sillä ole merkitystä.

Yhdysvalloissa

Occupational Safety & Health Administration (OSHA)

Occupational Safety and Health Administration OSHA kuuluu Yhdysvaltojen työministeriön alaisuuteen. OSH-lain (työsuojelulain) mukaan työnantaja on velvollinen varmistamaan työpaikan turvallisuuden ja terveellisyyden. OSHA:n tehtävä on varmistaa työpaikan turvallisuus laatimalla ja julkaisemalla standardeja ja tarjoamalla koulutusta, suhdetoimintaa ja tukea. Työnantajien on täytettävä asianmukaisten OSHA-standardien vaatimukset. OSH-lain yleislausekkeen mukaan työnantaja on velvollinen varmistamaan, että työpaikalla ei esiinny vakavia vaaroja.
www.osha.gov/law-regs.html

22 osavaltiossa, esim. Michiganissa ja Kaliforniassa paikallishallinnot ovat laatineet työsuojeluohjelmia, jotka huolehtivat OSHA:n tehtävistä ko. osavaltiossa ja asettavat samanlaisia tai joskus tiukempia vaatimuksia. Neljässä muussa osavaltissa ohjelma koskee vain julkisen alan työntekijöitä. OSHA:n mukaan: Osavaltioiden on asetettava työturvallisuus- ja -terveys-standardeja, joiden vaatimustaso on vähintään liittovaltion standardien vaatimustasojen mukaisia. (Useimmat osavaltiot ovat omaksuneet liittovaltion standardit, tai vaatimuksiltaan identtiset standardit). Osavaltioilla on oikeus luoda omia standardeja, jotka kattavat sellaisiakin vaaroja, joita liittovaltion standardit eivät kata.

Hallinnon asetuksina OSHA-standardit ovat tietyssä määrin verrattavissa eurooppalaisiin direktiiveihin , mutta tekniset vaatimukset voivat poiketa huomattavasti. OSHA laatii pikemmin erityisten pakottavien teknisten vaatimusten kuvauksia kuin abstrakteja vaatimuksia. Toinen tärkeä ero on se, että EU-direktiivit on suunnattu etupäässä koneenvalmistajille ja integraattoreille, OSHA-standardit on taas suunnattu koneita käytäville työnantajille (yleensä koneen ostaja tai omistaja). Yhdysvalloissa ostajan on vaadittava, että OSHA-standardeja on noudatettava.

Suunniteltuja ja yllätystarkastusten lisäksi OSHA-tarkastajiin otetaan yhteyttä työtapaturmien yhteydessä. Jos silloin havaitaan, että ”vapaaehtoista” ANSI-standardia ei ole noudatettu, OSHA-rikesakko voi olla korkeampi. Myös siviilioikeudelliset rangaistukset voivat olla ankarampia.

American National Standards Institute (ANSI)

ANSI-standardit laativat yksityiset organisaatio, muodollisesti niiden asema on "vapaaehtoinen teollisuusstandardit". ANSI-standardeja käytetään usein sopimusehtoina. Monet OSHA-standardit perustuvat ANSI-standardeihin. Monissa tapauksissa pakottava OSHA-standardi perustuu vapaaehtoisen ANSI-standardin vanhempaan versioon. Molempien standardien noudattaminen on näissä tapauksissa suositeltavaa.

Underwriters Laboratories (UL)

UL julkaisee turvallisuusstandardeja. Ne sisältävät vaatimukset sähkölaitteille ja komponenteille. Yksi esimerkki on UL 508A (teollisuuden ohjauskaapit). UL on luovuttanut joitakin UL-standardeja ANSI:lle; ne ovat nyt ANSI-standardeja. UL-standardit käsittelevät pääasiassa tulipalon ja sähköiskun riskiä.

OSHA edellyttää, että melkein kaikki työpaikan sähkölaitteet ja kaapelit täyttävät vastaavat UL-standardit ja että kansallisesti listattu laboratorio (NRTL - Nationally Recognized Testing Laboratory) listannut ja koestanut ne. OSHA julkaisee NRTL-listat. Listoilla ovat esimerkiksi CSA (Canadian Standards Association), Intertek (ETL), TÜV Rheinland, TÜV SÜD ja UL (Underwriters Laboratories). Samat NRTL:t voivat tehdä listaamattomille laitteille eräänlaisen kenttäkoestuksen. Huomaa, että UL-standardit usein poikkeavat tai ovat jopa ristiriidassa IEC-standardien (International Electrotechnical Commission) ja eurooppalaisten standardien (EN) kanssa. UL-standardien noudattaminen osoitetaan usein laitteeseen kiinnitetyllä NRTL:n koestustarralla. Organisaatiot julkaisevat myös listan vaatimustenmukaisista tuotteista, siksi laitteita kutsutaan ”listatuiksi". Sähkötekniikan tarkastajat Yhdysvalloissa etsivät koestusmerkkiä (UL, CSA, jne.) laitteesta. Laitteita ilman merkkiä ei tavallisesti hyväksytä.  Useimmat laboratoriot on akkreditoitu useita maita varten. Vain niiden "US"-koestusmerkki hyväksytään. (Esimerkiksi TÜV-koestusmerkkiä Eurooppaa tai Kiinaa varten ei kelpuuteta Yhdysvalloissa.)

National Fire Protection Association (NFPA)

National Electrical Code (NEC) julkaisee NFPA (National Fire Protection Association) ANSI/NFPA 70-standardin. Standardin NEC noudattamista valvovat paikallisten viranomaisten (tyypillisesti kaupunki) tarkastajat erityisesti uudisrakennuksissa ja suuremmissa rakennuskohteissa.

NFPA julkaisee lisäksi ANSI/NFPA 79 standardin (Electrical Standard for Industrial Machinery). Sen ala on sama kuin standardin EN/IEC 60204-1, mutta se ei ole identtinen. Standardi ANSI/NFPA 79 on periaatteessa vapaaehtoinen, mutta eräät osavaltiot ja paikallisviranomaiset vaativat sitä.

Lait ja standardit Kanadassa

Eräät työpaikat Kanadassa ovat liittovaltion lainsäädännön alaisia, ja niitä valvoo Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS). Useimpia säädetään provinssitason tai paikallisilla määräyksillä.

Ohje: CE-sertifiointi on eurooppalainen vaatimus; sitä ei tunnusteta Kanadassa eikä sillä ole merkitystä.

Sähköiset standardit julkaisee Kanadassa CSA (Canadian Standards Association). Ne muistuttavat usein US-vaatimuksia. Eräät CSA-standardit muistuttavat IEC-standardeja ja ne on sovitettu Kanadan tarpeisiin, toiset on kehitetty yhdessä UL:n tai NFPA:n kanssa. SCC:n (Standards Council of Canada) akkreditoimat laboratoriot suorittavat sähköisen turvallisuussertifioinnin. Näitä laboratorioita ovat esim. CSA ja UL sekä monet muut.

CS julkaisee Kanadassa myös mekaaniset standardit. Eräät perustuvat ANSI-standardeihin tai ne kehitetään yhdessä ANSI:n kanssa, muut ISO-standardeihin.

Kanadassa

Ontario

Ontarion provinssissa koneturvallisuuden tekniset edellytykset ovat verrattavissa EU (Euroopan Unionin) vastaaviin. Valmistajan itsesertifiointi ei ole sallittua. Vasta asennettujen tai muunnettujen koneiden yhteydessä Ontarion asetus 851 (Industrial Establishments – Safety Regulations) edellyttää, että omistaja tai työnantaja varmistaa, että koneita ei käytetä ennen kuin PSHSR-tarkastus (Pre-Start Health and Safety Review) on suoritettu, tavallisesti valtuutetun insinöörin toimesta. Ontarion työministeriön PSHSR-direktiivit perustuvat CSA, ANSI, ISO ja EN-vaatimusten yhdistelmään.

Ontarion Electrical Safety Coden ja Ontarion asetuksen 438/07 mukaan SCC-akkretoidun elimen on sertifioitava ja merkittävä kaikki sähköiset tuotteet ja laitteet CSA-standardien mukaan. Rakennusten sähkölaitteet pitää tarkastuttaa sähköturvallisuusviranomaisilla ESA (Electrical Safety Authority).

Quebec

Quebecin provinssissa koneeseen pitää kiinnittää englanninkieliset ja ranskankieliset turvallisuusohjeet.

Muut provinssit

Muissa Kanadan provinsseissa on periaatteessa vastaavat sähköturvallisuusvaatimukset kuin Ontariossa, joiden perusteena ovat Canadian Electrical Code (CEC tai “CE Code”) ja muut CSA-standardit. Koneturvallisuuden osalta muut provinssit käyttävät CSA-standardeja.

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk