Lait ja standardit Euroopassa

Eurooppa

Euroopan Unionissa on voimassa erilaisia direktiivejä, jotka jäsenvaltioiden on integroitava kansalliseen lainsäädäntöön.

Monille direktiiveille on yhteistä, että direktiivien alaiset tuotteet on CE-merkittävä.

Ei-EU mailla on poikkeavia lakeja ja direktiivejä.

Direktiivien, lakien ja standardien suhde Euroopassa

Direktiivien adressaatteja ovat ne jäsenvaltiot, joilla on velvollisuus sovittaa eurooppalaiset direktiivit kansalliseen lainsäädäntöönsä. Esimerkiksi Saksassa tämä on toteutettu tuoteturvallisuuslailla.

Standardit eivät ole laillisesti sitovia ja esittävät tieteen ja tekniikan tilanteen julkaisuhetkellä. Vasta kun standardi on yhdenmukaistettu EU-direktiiviksi EU:n virallisessa lehdessä, sitä saa käyttää EU-vaatimustenmukaisuusmenettelyssä. Vaatimuksen täyttäminen johtaa niin sanottuun vaatimustenmukaisuusolettamukseen. Olettamusvaikutus tarkoittaa, että valmistaja voi lähteä liikkeelle siitä, että standardia noudattaessaan hän täyttää määritetyn EU-direktiivi turvallisuusvaatimukset.

Jos valmistaja viittaa oikein EU-direktiiveihin ja yhdenmukaistettuihin standardeihin , tuotevastuun niin kutsuttu käänteinen todistusvelvollisuus on voimassa. Tämä tarkoittaa, että tapaturma- tai kuolemantapauksessa markkinavalvontaviranomainen (Saksassa elinkeinovalvonta) tai syyttäjän on todistettava, että direktiivejä ja yhdenmukaistettuja standardeja ei ole noudatettu oikein.

EU-maat

Konedirektiivi

Konedirektiivi ratifioitiin vuonna 1983 kaupan esteiden poistamiseksi ja vapaiden sisämarkkinoiden mahdollistamiseksi. Kahden vuoden siirtymäajan jälkeen konedirektiivi on ollut sitova Euroopassa 01.01.1995 lähtien. Konedirektiivi selostaa yhdenmukaiset vaatimukset turvallisuudelle ja terveellisyydelle ihmisten ja koneiden vuorovaikutuksen yhteydessä ja korvaa siten monia koneturvallisuutta koskevia kansallisia asetuksia. 29.12.2009 lähtien voimassa on konedirektiivi 2006/42/EY.

CE-merkintäpakko

Tuotteilla, jotka ovat yhden tai useammat EY-direktiivin alaisia, on olemassa CE-merkintäpakko. Näiden tuotteiden mukana täytyy toimittaa myös vaatimustenmukaisuusvakuutus.

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksella valmistaja vakuuttaa, että kaikki tuotetta koskevien eurooppalaisten direktiivien vaatimukset täyttyvät. Valmistaja voi siten tuoda ja markkinoida tuotettaan EU:n 27 jäsenmaan alueella ml. Sveitsi, Norja ja Turkki kansallisista määräyksistä riippumatta.

Pilz-tuotteiden vaatimustenmukaisuusvakuutukset löydät latausalueestamme

Esimerkkejä EU-direktiiveistä CE-merkintäpakolla

Iso-Britannia

Isossa-Britanniassa on voimassa erityinen työvälinekäyttödirektiivi: Provision and Use of Work Equipment Regulations (PUWER).

Nämä määräykset koskevat kaikkia työvälineitä, joita työntekijät käyttäjät työssään - vasaroista mekaanisiin puristimiin ja ajoneuvoihin. Työvälineiden "käyttö" käsittää myös työvälineiden huollon, puhdistuksen, kuljetuksen ja käyttöönoton.

PUWER ei edellytä vain, että työnantaja antaa käyttöön oikean työvälineen ja että se huolletaan oikein, työnantajan on myös ehkäistävä työvälineen käytöstä syntyvät riskit ennakolta.

Iso-Britannia

Mikä on PUWER?

"Provision and Use of Work Equipement Regulations" (PUWER) julkaistiin "Health and Safety at Work etc Act 1974" (HSW Avt) lain yhteydessä ja astui voimaan 5.12.1998. PUWERin päätavoite on varmistaa työvälineiden turvallisuus niiden koko elinkaaren ajan riippumatta niiden tilasta, iästä ja alkuperästä.

Kuka on vastuussa?

Työnantajat ovat velvollisia arvioimaan työpaikan riskit ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle. Työnantajien edellytetään tarjoavan työntekijöilleen asianmukaiset ja turvalliset työvälineet ja huomioivat työolosuhteet sekä riskit työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle mikä käsittää myös vastaavien koulutusten tarjoamisen.

Mitä PUWER koskee?

PUWER koskee kaikkea työvälineiden ja koneiden käyttöä, mukaan luettuna liikkuvien varusteiden ja nostolaitteiden käyttö - kaikkea työkaluista koneisiin ja telineisiin.

Lisätietoa:

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk