Suomi | suomi

Konedirektiivi

Konedirektiiviin liittyvät asiakirjat

Konedirektiivi selostaa yhdenmukaiset vaatimukset turvallisuudelle ja terveellisyydelle ihmisten ja koneiden vuorovaikutuksen yhteydessä ja korvaa siten monia koneturvallisuutta koskevia kansallisia asetuksia. Konedirektiivi 2006/42/EY on ollut voimassa 29.12.2009 lähtien.

Direktiivin soveltamiseen voidaan käyttää käytännönläheistä "Konedirektiivin 2006/42/EY käyttöopasta". Asiakirjassa selostetaan mm. viittaus tekniseen dokumentaatioon ja riskiarvioinnin rooli. EU-komissio julkaisi uuden painoksen vuonna 2017. Käyttöoppaan voi ladata EU-komission verkkosivuilta.

Direktiivin mukaan kone on mm. kokonaisuus, joka koostuu toisiinsa liitetyistä osista tai mekanismeista, joista vähintään yksi on liikkuva ja jotka on valmistettu tiettyyn käyttötarkoitukseen (katso konedirektiivin pykälä 2).


Konedirektiivin virallinen titteli: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/42/EY, annettu 17. toukokuuta 2006 koneista ja direktiivin 95/16/EY muuttamisesta (uusi versio).


Konedirektiivin mukaan koneiksi luetaan myös:

  • Koneista tai monimutkaisista laitteistoista koostuva kokonaisuus
  • Turvallisuusosat
  • Vaihdettavat varusteet, joilla voidaan muuttaa koneen perustoimintoja

Yllä olevien koneiden lisäksi on olemassa poikkeusluettelo koneista, jotka määritysten mukaan kuuluvat sovellusalueeseen, mutta joita koskevat yleensä muut määräykset.

Konedirektiivin suunniteltu päivitys

Konedirektiivi 2006/42/EY on Euroopassa keskeinen oikeusperusta kaikille yrityksille, jotka suunnittelevat, valmistavat tai käyttävät koneita. Myös EU:n alueelle tuotavien koneiden on täytettävä konedirektiivin määräykset. Voimassa oleva konedirektiivi 2006/42/EY julkaistiin vuonna 2006 ja se on ollut pakollinen 29.12.2009 lähtien.

EU-komissio tarkistaa asetukset ja direktiivit säännöllisesti mukauttaakseen ne uusiin vaatimuksiin ja kehitykseen. Tällainen tarkastusprosessi on suoritettu myös konedirektiiville. Vuonna 2016 EU-komissio toteutti avoimen kyselyn asetuksen käyttäjille. Kyselyn tulosten perusteella tehtiin direktiivin muuttamisen seurausarviointi. Seuraavaksi suurella yleisöllä oli mahdollisuus antaa palautetta ja ratkaisuehdotuksia.

Arviossa päädyttiin siihen tulokseen, että konedirektiivi on yleisesti pätevä, toimiva, tehokas ja yhdenmukainen ja tarjoaa EU:lle lisäarvoa. Parannuksia ja selkeytyksiä kuitenkin tarvitaan. Kaikkien konedirektiivin muokkausten on edistettävä juridista selkeyttä, yksinkertaisuutta ja sopeutusta tekniseen kehitykseen. Tuolloin voimassa olleessa konedirektiivissä 2006/42/EY oli virallisen arvion mukaan seuraavat puutteet:

  • Puuttuva yhtenäisyys muiden EU-puitekehysten (New Approach) kanssa ja vaikeuksia toteutuksessa.
  • Voimassaoloalueiden ja määritelmien juridinen selkeys ei ollut riittävä. Direktiivien toteutuksesta saatujen kokemusten mukaan tietyissä määräyksissä oli juridisia epäselvyyksiä.
  • Digitalisaation teknisen kehityksen aiheuttamat vaatimukset, esim. tekoäly ja IIoT (Industrial Internet of Things).

EU-komissio on julkaissut virallisen konedirektiivin päivitysohjelman. Se on nähtävillä EU:n kotisivuilla.

Alustavan suunnitelman EU-komissio esittelisi noin vuoden 2021 puolivälissä uuden ehdotuksen konedirektiiviksi. Jos lähdetään karkeasti arvioituna liikkeelle vuoden neuvonta-ajasta ja kahden vuoden siirtymäajasta, päivitettyä konedirektiiviä alettaisiin käyttää vuonna 2024.

CE-merkintä

Konedirektiivin mukaiset yhdenmukaistetut standardit yhdellä silmäyksellä

Koneiden ja laitteistojen suojaustoimintojen julisteet

Osaatko suunnistaa normiviidakossa? Juliste ”Koneiden ja laitteiden suojaustoimenpiteet – tärkeät konedirektiivin mukaiset yhdenmukaistetut standardit“ esittää selkeästi A-/B- ja C-standardit. Samalla saat tiivistetyn yleiskuvan turvallisuuteen liittyvistä tuotteistamme.

Lataa nyt juliste!

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk