Maskindirektiv / maskinforordning

Symbolbillede for samspillet mellem standarder

Maskindirektivets officielle titel: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning). Det har været i kraft siden den 29.12.2009. Uafhængigt af produktionssted og -dato er alle maskiner, som har været anvendt første gang fra den 01.01.1995 i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, omfattet af EF-maskindirektivet og skal derfor være CE-certificeret.

Maskinforordningens officielle titel: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/1230 om maskiner.

 

Maskindirektivet er en af de vigtigste juridiske forskrifter til harmonisering af de grundlæggende sikkerhedskrav til maskiner i EU. Det beskriver fælles krav til sikkerhed og sundhed ved interaktionen mellem menneske og maskine. Direktivet fremmer maskiners frie bevægelighed i det indre marked og garanterer arbejdstagere og borgere i EU en høj grad af beskyttelse.

EU-Kommissionen har videreudviklet maskindirektivet til maskinforordningen for at forbedre sikkerhedsniveauet yderligere, tage hensyn til Security-aspekter og tage nye teknologiske udviklinger i betragtning.

EU-maskinforordningen blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende i 2023. Anvendelsen bliver dog først obligatorisk efter en overgangsperiode.

Maskindirektivet bliver til maskinforordningen

Med offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende i 2023 er det bindende, at den nye EU-maskinforordning vil afløse maskindirektivet som vigtigste lovgivning om maskinsikkerhed. Nye tilgangsvinkler og emner som f.eks. digitaliseringen krævede en videreudvikling af maskindirektivet. Den nye maskinforordning vil efter en overgangsfrist gælde for alle virksomheder i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der konstruerer, bygger og sælger maskiner. Også maskiner, som importeres til det europæiske retsområde, skal opfylde kravene.

EU-maskinforordningen træder i kraft i alle EU's medlemslande 20 dage efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Du som maskinproducent har så 42 måneder til at opfylde de nye krav til maskiner og anlæg. Således vil maskinforordningen træde i kraft og være bindende i 2027.

Ændringer i den nye EU-maskinforordning

Maskinforordningen giver maskinproducenter mere konkrete retningslinjer for, hvordan man skal forholde sig til væsentlige ændringer på en maskine samt afprøvningspligtige maskiner. Desuden tager den højde for, at digitalisering og Industrial Security har fået større betydning: Den beskriver krav til cybersecurity for produkter samt digitale driftsvejledninger. Maskinforordningen omfatter som altid maskiner og nye ”tilhørende produkter” (related products).

  • Afprøvningspligtige maskiner: Kataloget over afprøvningspligtige maskiner, der tidligere var placeret i bilag IV i maskindirektivet 2006/42/EF og er ”flyttet” til bilag I, indeholder i afsnit A en liste over højrisikomaskiner, som kræver en obligatorisk kontrol og certificering af en tredjepart. Fremover vil seks maskinkategorier være afprøvningspligtige, uden at brugen af en harmoniseret standard fritager dem for afprøvningspligten. Det skyldes de aktuelle udviklinger inden for kunstig intelligens. Således kan maskinproducenter inden for de seks angivne produktgrupper ikke som tidligere selv erklære en overensstemmelse i forbindelse med en harmoniseret standard, men skal til dette formål rådføre sig med et udpeget inspektionsorgan.
  • Væsentlig ændring: Forordningen er udvidet med en definition af væsentlig ændring af maskiner og de juridiske konsekvenser af en sådan ændring. En overensstemmelsesvurdering er nødvendig for maskinsikkerheden, hvis en maskine ændres fundamentalt, eller hvis der foretages ændringer, som vedrører maskinens overensstemmelse med lovbestemmelserne om CE-mærkning. Her gælder, at brugeren som følge af en væsentlig ændring bliver til producent – med alle dertilhørende pligter.
  • Sikkerhedskomponenter: Definitionen af sikkerhedskomponenter omfatter nu ud over fysiske og digitale og/eller blandede komponenter også softwaren.
  • Indførelsen af nye digitale teknologier såsom kunstig intelligens, Internet of Things og robotteknologi medfører nye udfordringer for produktsikkerheden. Forordningen dækker de sikkerhedsrisici, som udgår fra de nye digitale teknologier.
  • I et nyt afsnit „Protection against corruption“ stiller maskinforordningen nu også krav til maskinernes cybersecurity. Cybersecurity-trusler må ikke forringe maskinens sikkerhedsfunktioner. Producenter skal i den forbindelse revidere deres eksisterende sikkerhedskoncepter!
  • Digital driftsvejledning: Det bliver tilladt at levere driftsvejledningen i en digital udgave. Hvis kunden ønsker det, skal producenten stille driftsvejledningen til rådighed i papirudgave. EU-overensstemmelseserklæringen må også være i en digital udgave, og delmaskiner må leveres med både digital monteringsvejledning og digital inkorporeringserklæring.

Harmoniserede standarder

Det er endnu ikke endeligt afklaret, hvordan fremgangsmåden er for de standarder, som blev harmoniseret under maskindirektivet. Aktuel status er, at disse skal sættes på listen på ny. Ved mere end 750 direkte angivne standarder betyder det et omfattende arbejde på flere år. Med den fastlagte overgangsperiode på 42 måneder har standardiseringsorganerne nu et stort stykke arbejde foran sig. Det bliver altså spændende at se, om de relevante standarder vil være til rådighed som harmoniserede standarder, når EU-maskinforordningen træder i kraft – sandsynligvis i 2027. Pilz holder sig orienteret på dine vegne!

Yderligere oplysninger:

Den nye maskinforordning – EU-websted

 

Hvad er en maskine?

I henhold til direktivet er en maskine bl.a. en helhed af dele eller anordninger, hvoraf mindst en er bevægelig. Disse dele er forbundet med hinanden og samlet med henblik på en bestemt anvendelse.

Som maskiner betragtes endvidere følgende i henhold til maskindirektivet:

  • Samlinger af maskiner eller komplekse anlæg. Med til komplekse anlæg hører også produktionslinjer; specialmaskiner, der består af flere maskiner, og maskiner forbundet i netværk
  • Sikkerhedskomponenter: Hvilke komponenter, der skal klassificeres som sikkerhedskomponenter, er en meget kontroversiel diskussion. Der kan endnu ikke ses nogen fælles tendens.
  • Udskifteligt udstyr, hvormed en maskines grundfunktioner kan ændres
  • Delmaskiner

Som supplement til de ovenstående maskiner findes der et undtagelseskatalog over maskiner, som ud fra definitionen ville være omfattet af anvendelsesområdet, men hvor der som regel gælder andre juridiske forskrifter.

Vejledning i anvendelsen af maskindirektivet

Vejledning i anvendelsen af maskindirektivet 2006/42/EF

Til fortolkning af direktivets tekst anvendes den praktisk orienterede "Vejledning i anvendelsen af maskindirektivet 2006/42/EF". Denne er udkommet i version 2.2 og kan downloades på den Europæiske Kommissions websted. Den aktuelle version adskiller sig i forhold til den tidligere version 2.1 overvejende ved supplementer og præciseringer af især begreberne "sikkerhedskomponenter" og "delmaskiner" samt nogle redigeringer for at sikre sammenhængen med vejledningen til lavspændingsdirektivet.

I afsnittet "Mode selection" (§204) er der tilføjet et kort afsnit om de sikkerhedstekniske krav. Derudover findes der to nytilføjede afsnit om de maskinstyringer (§417) og sikkerhedskomponenter, der betragtes som logikmoduler (§418).

Foredrag: Hvad bringer fremtiden inden for maskinsikkerhed?

Foredrag til Pilz Automation Days: Hvad bringer fremtiden inden for maskinsikkerhed?

Maskinsikkerhed er grundlaget for et effektivt samarbejde mellem menneske og maskine uden uheld. Nye tilgangsvinkler og emner som f.eks. digitaliseringen kræver, at de aktuelt gældende direktiver og standarder videreudvikles. I sin keynote fortæller Klaus Stark, hvor rejsen kunne gå hen.

Overblik over harmoniserede standarder i overensstemmelse med maskindirektivet

Plakat om beskyttelsesforanstaltninger for maskiner og anlæg

Bevar overblikket over junglen af standarder! Plakaten om "Beskyttelsesstandarder for maskiner og anlæg – vigtige harmoniserede standarder i overensstemmelse med maskindirektivet" viser overskueligt A-/B- og C-standarderne. Samtidig får du også en komprimeret oversigt over vores sikkerhedsrelevante produkter.

Download plakaten nu!

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Var denne artikel nyttig?