Maskindirektivet

Dokumenter om maskindirektivet

Maskindirektivets officielle titel: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning). Det har været gældende siden 29.12.2009. Uafhængigt af produktionssted og -dato er alle maskiner, som har været anvendt første gang fra den 01.01.1995 i det europæiske økonomiske område, omfattet af EF-maskindirektivet og skal derfor være CE-certificeret.

Maskindirektivet er en af de vigtigste juridiske forskrifter til harmonisering af de grundlæggende sikkerhedskrav til maskiner i EU. Det beskriver fælles krav til sikkerhed og sundhed ved interaktionen mellem menneske og maskine. Direktivet fremmer maskiners frie bevægelighed i det indre marked og garanterer arbejdstagere og borgere i EU en høj grad af beskyttelse.

Maskindirektivet – nyt udkast til den nye EU-maskinforordning er offentliggjort!

Maskindirektivet 2006/42/EF er i Europa det centrale, juridiske grundlag for alle virksomheder, som konstruerer, fremstiller eller sælger maskiner. Men også maskiner, som importeres til det europæiske retsområde, skal opfylde kravene i maskindirektivet. Det aktuelt gældende maskindirektiv 2006/42/EF blev offentliggjort i 2006 og har været bindende siden den 29. december 2009.

EU-kommissionen gennemgår regelmæssigt forskrifterne og direktiverne for at sikre tilpasning til nye krav og udviklinger. Maskindirektivet skal opdateres for at forbedre sikkerhedsniveauet yderligere, tage større hensyn til Security-aspekter og tage teknologiske udviklinger som f.eks. Industri 4.0 med i betragtning. Den foreslåede revision:

 • tilpasser direktivet til de harmoniserede EU-lovbestemmelser om produktsikkerhed og -sundhed og
 • tager de udfordringer med i betragtning, som kan blive et resultat af digitaliseringens tekniske fremskridt.

Udkastet foreligger i øjeblikket på engelsk: "Regulation of the European Parliament and of the Council on Machinery Products". Der forventes yderligere sprogudgaver senere. Udkastet kan downloades og også kommenteres offentligt i perioden 26. april 2021 - 2. august 2021 på den Europæiske Unions websted.


Vi har sammenfattet nogle af de planlagte ændringer af den nye EU-maskinforordning:

 • Afprøvningspligtige maskiner: Kataloget over afprøvningspligtige maskiner er udvidet. Endvidere skal det ved afprøvningspligtige maskiner ikke længere være muligt for producenten at udføre overensstemmelsesvurderingen komplet i eget regi, når der anvendes harmoniserede standarder.
 • Væsentlig ændring: Forordningen er udvidet med en definition af væsentlig ændring af maskiner og de juridiske konsekvenser af en sådan ændring. En overensstemmelsesvurdering er nødvendig for maskinsikkerheden, hvis en maskine ændres fundamentalt, eller hvis der foretages ændringer, som vedrører maskinens overensstemmelse med lovbestemmelserne om CE-mærkning (artikel 14).
 • Sikkerhedskomponenter: Definitionen af sikkerhedskomponenterne omfatter nu også software, som stiller en sikkerhedsfunktion til rådighed (artikel 6).
 • Digital driftsvejledning: Det skal være tilladt at levere driftsvejledningen i en digital udgave. Hvis kunden ønsker det, stiller producenten driftsvejledningen til rådighed i papirudgave.
 • Tekniske specifikationer: En formodning om overensstemmelse skal også muliggøres ved overensstemmelse med de tekniske specifikationer eller dele heraf (artikel 17). 


Kunstig intelligens:

Samtidig med kommissionens udkast blev der offentliggjort et separat udkast til EU-forordningen om kunstig intelligens. Denne skal omfatte alle produkter med kunstig intelligens og anvendelsen af disse. Det skal ikke være nødvendigt med yderligere sikkerhedskrav; disse skal blot specificeres nærmere. Argumentet er, at konsekvenserne af funktioner med kunstig intelligens allerede er omfattet, nemlig af eksisterende overensstemmelsesvurderinger og fastlæggelsen af den tilsigtede brug.


Yderligere skridt:

Når fristen for kommentarer er udløbet, skal de planlagte ændringer drøftes i den fælles beslutningsprocedure i Europarådet og i Europa-Parlamentet.

Forordninger skal i øvrigt ikke længere overføres til den nationale lovgivning i hvert enkelt land og er dermed gældende fra det tidspunkt, hvor de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. EU-reguleringerne om kunstig intelligens forhandles samtidig i den fælles beslutningsprocedure.


Planlagte overgangsreguleringer:

I EU-maskinforordningens overgangsregulering er følgende i øjeblikket planlagt (artikel 49/50): Efter 30 måneder skiftes der på en skæringsdato fra det gamle maskindirektiv 2006/42/EF til den nye EU-maskinforordning. Der skal dog også være en tidsbegrænsning på levering af maskiner på markedet i overensstemmelse med hidtidig ret, og ikke kun på markedsintroduktionen. Det vil have som konsekvens, at lagervarer hos forhandlerne et år efter skæringsdatoen ikke længere kan videresælges, selvom de er introduceret på markedet i overensstemmelse med det gamle direktiv!

Det er endnu ikke endeligt afklaret, hvordan fremgangsmåden er for de standarder, som blev harmoniseret under maskindirektivet. Det er heller ikke fastlagt, hvilke planlagte opdateringer der rent faktisk vinder indpas i den nye EU-maskinforordning. Alligevel bør maskinproducenter allerede nu følge udviklingen med øget årvågenhed. Pilz holder sig orienteret på dine vegne!

CE-mærkning

Hvad er en maskine?

I henhold til direktivet er en maskine bl.a. en helhed af dele eller anordninger, hvoraf mindst en er bevægelig. Disse dele er forbundet med hinanden og samlet med henblik på en bestemt anvendelse.

Som maskiner betragtes endvidere følgende i henhold til maskindirektivet:

 • Samlinger af maskiner eller komplekse anlæg. Med til komplekse anlæg hører også produktionslinjer; specialmaskiner, der består af flere maskiner og maskiner forbundet i netværk
 • Sikkerhedskomponenter: Hvilke komponenter, der skal klassificeres som sikkerhedskomponenter, er en meget kontroversiel diskussion. Der kan endnu ikke ses nogen fælles tendens
 • Udskifteligt udstyr, hvormed en maskines grundfunktioner kan ændres
 • Delmaskiner

Som supplement til de ovenstående maskiner findes der et undtagelseskatalog over maskiner, som ud fra definitionen ville være omfattet af anvendelsesområdet, men hvor der som regel gælder andre juridiske forskrifter.

Vejledning i anvendelsen af maskindirektivet

Til fortolkning af direktivets tekst anvendes den praktisk orienterede "Vejledning i anvendelsen af maskindirektivet 2006/42/EF". Denne er udkommet i version 2.2 og kan downloades på den Europæiske Kommissions websted. Den aktuelle version adskiller sig i forhold til den tidligere version 2.1 overvejende ved supplementer og præciseringer af især begreberne "sikkerhedskomponenter" og "delmaskiner" samt nogle redigeringer for at sikre sammenhængen med vejledningen til lavspændingsdirektivet.

I afsnittet "Mode selection" (§204) er der tilføjet et kort afsnit om de sikkerhedstekniske krav. Derudover findes der to nytilføjede afsnit om de maskinstyringer (§417) og sikkerhedskomponenter, der betragtes som logikmoduler (§418).

Overblik over harmoniserede standarder i overensstemmelse med maskindirektivet

Plakat om beskyttelsesforanstaltninger for maskiner og anlæg

Bevar overblikket over junglen af standarder! Plakaten om "Beskyttelsesstandarder for maskiner og anlæg – vigtige harmoniserede standarder i overensstemmelse med maskindirektivet" viser overskueligt A-/B- og C-standarderne. Samtidig får du også en komprimeret oversigt over vores sikkerhedsrelevante produkter.

Download plakaten nu!

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Var denne artikel nyttig?