Standarder for elektrisk sikkerhed

Elektrisk sikkerhed i henhold til NFPA 79

NFPA (national fire protection association) har udviklet NFPA 79 for USA som pendant til EN 60204-1. Denne standard beskriver krav til maskiners elektrotekniske udstyr.

I det følgende angives nogle af de hyppigst anvendte beskyttelsesforanstaltninger:

Beskyttelse mod direkte og indirekte kontakt

Betjeningspersonalets kontakt med dele, der er tilsluttet spænding, forhindres som regel af huset, der giver en passende beskyttelse. I forbindelse med internationalt standardiseringsarbejde er der fastlagt beskyttelsesværdier for huse til apparater. Beskyttelsesgraden afhænger af farerne og typen af arbejdsmiljø.

  • Elektriske ledere isoleres. Ledningsdiagrammer udformes på en sådan måde, at farer på grund af indirekte berøring kan forhindres.
  • Maskiners styreorganer samt anordninger til genindkobling af beskyttelsesrelæer til produktionspersonalet skal placeres på en sådan måde, at de kan betjenes uden fare for berøring af uisolerede dele, der er tilsluttet spænding.
  • Anordninger til genindkobling anbringes således, at betjeningsanordningen er anbragt uden for kabinettet, hvor de komponenter, der er tilsluttet spænding, er monteret.

Det er naturligvis langt vanskeligere at overholde denne regel i forbindelse med det fagpersonale, der er ansvarligt for vedligeholdelse. Maskinproducenten skal så vidt muligt sørge for, at der i forbindelse med det reparationsarbejde, der skal udføres på maskinen, også tages hensyn til den elektriske sikkerhed.

Overstrømsbeskyttelse

Maskiner skal beskyttes mod overstrøm, dvs. mod strømstyrker, der er over den nominelle strømstyrke. Hertil regnes alle overstrømme i en elektrisk intakt strømkreds og alle forkerte kortslutningsstrømme på grund af en ubetydelig impedans mellem steder med forskellig spænding. Overstrømsbeskyttelsen sikres med sikringer eller effektafbrydere.

Jording

De forskellige maskindele forbindes med hinanden på jordsiden samt med den generelle jordingsklemme. Jordingen sker som regel via en jordledning, der er integreret i maskinens elektriske tilslutningskabel.

Ved høje effekter må jordledningen ganske vist være anbragt umiddelbart i nærheden af forsyningskablet, men må ikke være integreret i forsyningskablet.

Disse beskyttelsesforanstaltninger træffes, når ledningen ikke kan erstattes af maskinens ramme. De skal ikke anvendes, hvis de elektriske drivmidler er dobbeltisolerede eller har en forstærket isolering.

Pilz-komponenter – godkendt i henhold til NFPA 79

Med godkendelserne i henhold til NFPA 79 for det modulære sikkerhedskoblingsudstyr PNOZmulti kan væsentlige krav på det nordamerikanske marked opfyldes.