Direktiver og love

Verdensomspændende sikkerhed for menneske og maskine

I de fleste af verdens lande findes der forpligtende forskrifter for sikring af maskiner og anlæg. Få information om de vigtigste sikkerhedstekniske retlige principper i:

Direktiver og love i Europa (EF-direktiver)

EF-direktiver er et særegent fænomen inden for Den Europæiske Unions lovgivning, fordi de ikke er direktiver i ordets oprindelige forstand. De henvender sig nærmere til de nationale lovgivere i EU. Lovgiverne anmodes om at implementere de europæiske direktiver i national ret. Det gennemføres f.eks. i Tyskland som regel via produktsikkerhedsloven (ProdSG).

Ved sikker konstruktion af maskiner skal kravene i alle relevante europæiske direktiver overholdes. Det er EF-direktivernes formål at sikre varernes frie bevægelighed inden for EU. Ud af de efterhånden næsten 30 aktive EF-direktiver er kun et lille udvalg relevant for den typiske maskinproducent.

Oversigt over de vigtigste EF-direktiver

Her er en oversigt over de vigtigste EF-direktiver. Selve direktiverne fås fra EU med den komplette tekst:

 • Maskindirektivet 2006/42/EF
  Væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med konstruktion og fremstilling af maskiner
   
 • EMC-direktivet 2004/108/EF
  Elektriske/elektroniske apparaters uforstyrrede funktion i forbindelse med elektromagnetiske felter
   
 • Lavspændingsdirektivet 2006/95/EF
  Sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med farer på grund af elektrisk strøm
   
 • Andre direktiver, f.eks.
  – Direktiv for trykbærende udstyr 97/23/EF
  – ATEX-direktivet 94/9/EF

Der findes en CE-mærkningspligt for de produkter, der er omfattet af et eller flere af de ovennævnte EF-direktiver. Disse produkter skal også vedlægges en overensstemmelseserklæring. Med overensstemmelseserklæringen bekræfter producenten, at alle krav i de europæiske direktiver, som hans produkt er omfattet af, overholdes. Han kan således indføre og sælge sit produkt inden for EU's gyldighedsområde uden at tage hensyn til nationale bestemmelser.

Yderligere oplysninger: