Danmark | dansk

Maskindirektivet

Dokumenter om maskindirektivet

Maskindirektivet beskriver fælles krav til sikkerhed og sundhed ved interaktionen mellem menneske og maskine og erstatter på denne måde de mange nationale regler, som tidligere fandtes i forbindelse med maskinsikkerhed. Maskindirektivet 2006/42/EF har været gældende siden den 29.12.2009.

Til fortolkning af direktivets tekst anvendes den praktisk orienterede "Vejledning i anvendelsen af maskindirektivet 2006/42/EF". I dokumentet henvises der bl.a. til den tekniske dokumentation og risikovurderingens rolle. I 2017 offentliggjorde EU-kommissionen en ny udgave. Vejledningen kan downloades på Den Europæiske Kommissions hjemmeside.

I henhold til direktivet er en maskine bl.a. en helhed af dele eller anordninger, hvoraf mindst en er bevægelig. Disse dele er forbundet med hinanden og samlet med henblik på en bestemt anvendelse (se artikel 2 i maskindirektivet).


Maskindirektivets officielle titel: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)


Som maskiner betragtes endvidere følgende i henhold til maskindirektivet:

  • Helheder af maskiner eller komplekse anlæg
  • Sikkerhedskomponenter
  • Udskifteligt udstyr, hvormed en maskines grundfunktioner kan ændres

Som supplement til de ovenstående maskiner findes der et undtagelseskatalog over maskiner, som ud fra definitionen ville være omfattet af anvendelsesområdet, men hvor der som regel gælder andre juridiske forskrifter.

Planlagt revidering af maskindirektivet

Maskindirektivet 2006/42/EF er i Europa det centrale retsgrundlag for alle virksomheder, som konstruerer, fremstiller eller sælger maskiner. Men også maskiner, som importeres til det europæiske retsområde, skal opfylde kravene i maskindirektivet. Det aktuelt gældende maskindirektiv 2006/42/EF blev offentliggjort i 2006 og har været bindende siden den 29. december 2009.

EU-kommissionen gennemgår regelmæssigt forskrifterne og direktiverne for at sikre tilpasning til nye krav og udviklinger. En sådan revisionsproces er også blevet gennemført for maskindirektivet. I 2016 gennemførte EU-kommissionen et offentligt samråd om maskindirektivet hos brugerne af forskriften. Resultaterne af undersøgelsen førte i næste trin til en konsekvensanalyse om fornyelsen af direktivet. Derefter havde den almene offentlighed mulighed for at komme med feedback og løsningsforslag.

Vurderingen kom til den konklusion, at maskindirektivet generelt er relevant, effektivt og kohærent og giver EU merværdi. Det er dog nødvendigt med specifikke forbedringer og forenklinger. Samtidig skal enhver revidering af maskindirektivet sørge for større juridisk klarhed, forenkling og tilpasning til den tekniske udvikling. I forbindelse med det aktuelt gældende maskindirektiv 2006/42/EF blev følgende punkter kritiseret i den officielle udtalelse:

  • Manglende sammenhæng med den mere omfattende EU-ramme (den nye metode / New Approach) og vanskeligheder ved håndhævelsen.
  • Manglende juridisk klarhed i forbindelse med gyldighedsområde og definitioner. Erfaringerne med implementeringen af direktivet tyder på en vis juridisk uklarhed i nogle af dets bestemmelser.
  • Udfordringerne med den tekniske udvikling inden for digitalisering, f.eks. fra kunstig intelligens og IIoT (Industrial Internet of Things).

EU-kommissionen har offentliggjort en officiel "køreplan" for revideringen af maskindirektivet. Du kan se den på EU's hjemmeside.

Den videre planlægning stiller uforpligtende i udsigt, at EU-kommissionen ca. midt i 2021 fremlægger et forslag til det nye maskindirektiv. Hvis man efter et groft skøn går ud fra et års drøftelser og en toårig overgangsperiode, kan man forvente, at det reviderede maskindirektiv kan anvendes fra 2024.

CE-mærkning

Overblik over harmoniserede standarder i overensstemmelse med maskindirektivet

Plakat om beskyttelsesforanstaltninger for maskiner og anlæg

Bevar overblikket over junglen af standarder! Plakaten om "Beskyttelsesstandarder for maskiner og anlæg – vigtige harmoniserede standarder i overensstemmelse med maskindirektivet" viser overskueligt A-/B- og C-standarderne. Samtidig får du også en komprimeret oversigt over vores sikkerhedsrelevante produkter.

Download plakaten nu!

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk