Právo a normy v Evropě

Evropě

V rámci Evropské unie platí různé směrnice, které jednotlivé členské státy musí zavést do národních legislativ.

Pro mnoho směrnic je společné to, že produkty, kterých se týkají, musí být povinně označeny značkou CE.

Země, které nejsou součástí EU, mají částečně odlišné zákony a směrnice.

Souvislost směrnic, zákonů a norem v Evropě

Adresáty směrnic jsou členské státy EU, které jsou povinny převést evropské směrnice do své národní legislativy. V Německu tak je např. zaveden zákon o bezpečnosti produktů.

Normy nemají právně závazný charakter a představují pouze vědeckou a technickou úroveň v okamžiku zveřejnění. Teprve tehdy, jsou-li normy zveřejněním v Úředním věstníku EU harmonizovány jako směrnice EU, smí být použity v EU řízení o hodnocení shody. Výsledkem splnění požadavků je tzv. předpoklad shody. Tato domněnka říká, že výrobce může vycházet z faktu, že při správné aplikaci normy jsou splněny základní bezpečnostní požadavky směrnice EU definované v příloze této normy.

Jestliže výrobce správně použije evropské směrnice a příslušné harmonizované normy, platí ve smyslu odpovědnosti za produkt tzv. obrácené důkazní břemeno. To znamená, že v případě úrazu nebo smrti musí úřad provádějící dohled nad trhem (v Německu úřad průmyslového dozoru), resp. státní zastupitelství výrobci dokázat, že nebyly správně respektovány a aplikovány směrnice a harmonizované normy.

Země-EU

Směrnice o strojních zařízeních

V r. 1993 byla směrnice o strojních zařízeních ratifikována s cílem odstranit překážky obchodu a umožnit v Evropě volný vnitřní trh. Po přechodném období dvou let je od 1.1.1995 směrnice o strojních zařízeních v Evropě závazná. Popisuje jednotné požadavky na bezpečnost a zdraví při interakci člověka a stroje a nahrazuje tak četná pravidla, která v oblasti bezpečnosti strojů existují v různých státech. Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES platí od 29.12.2009.

Povinná značka CE

Pro produkty, které spadají do působnosti jedné nebo více dále uvedených směrnic, je povinné používání značky CE. K těmto produktům musí být rovněž připojeno prohlášení o shodě.

Prohlášením o shodě výrobce s právní závazností potvrzuje, že jsou dodrženy všechny požadavky evropských směrnic, které se produktu týkají. Může pak svůj produkt zavádět a distribuovat v rozsahu platnosti EU, tj. v současné době v 27 státech včetně Švýcarska, Norska a Turecka bez ohledu na národní ustanovení.

Prohlášení o shodě pro produkty firmy Pilz naleznete na našich stránkách ke stažení.

Směrnice EU s povinnou značkou CE

Velká Británie

Ve Velké Británii platí speciální směrnice o používání pracovních prostředků: Pravidla poskytování a používání pracovních prostředků (PUWER).

Tyto předpisy se týkají všech pracovních prostředků, které pracovníci v rámci své práce používají - od kladiva přes mechanické lisy až po motorová vozidla. "Používání" pracovních prostředků zahrnuje i údržbu, čištění, transport nebo uvádění pracovních prostředků do provozu.

PUWER požaduje nejen aby byly poskytovány a správně udržovány vhodné pracovní prostředky, předpokládá rovněž, že rizikům, která z používání pracovních prostředků vyplývají, je nutné zabránit předem.

Velká Británie

Co je PUWER?

Směrnice " Pravidla poskytování a používání pracovních prostředků" (PUWER) byla zpracována v rámci "Health and Safety at Work etc Act 1974" (HSW Avt) a nabyla platnosti 5. prosince 1998. Hlavním cílem směrnice PUWER je zaručit poskytování pracovních prostředků bezpečných po celou dobu jejich životnosti, bez ohledu na jejich stav, stáří nebo původ.

Kdo je zodpovědný?

Každý zaměstnavatel je povinen hodnotit rizika týkající se zdraví a bezpečnosti osob na jejich pracovišti. Předpisy od zaměstnavatelů požadují, aby nejen poskytovali bezpečné pracovní prostředky a stroje, ale i pracovní podmínky a aby měli na paměti rizika ohrožující zdraví a bezpečnost pracovníků, což zahrnuje i zajištění příslušných školení.

Pro co platí PUWER?

Směrnice PUWER platí pro poskytování a používání všech pracovních prostředků a strojů včetně mobilního vybavení a zdvihacích zařízení - stručně řečeno všeho od nástroje přes jednotlivý stroj až po montážní zařízení.

Další informace:

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk