Funkční bezpečnost

Bezpečnost v nouzových situacích s nouzovým zastavením

Příčiny ohrožení mohou být velmi rozdílné a s tím souvisí i rozdílná technická opatření, která jim mají zabránit. Proto se rozlišují různé druhy bezpečnosti, například podle příčiny možného ohrožení.

O „funkční bezpečnosti“ hovoříme, jestliže bezpečnost závisí na správné funkci řídicího systému.

S ohledem na požadavky na funkční bezpečnost hraje hlavní roli posouzení rizik. Kroky, které je při posuzování a snižování rizik strojů třeba mít na paměti, vycházejí z normy EN ISO 12100. Hodnocení a ověření bezpečnostních funkcí se provádí podle norem EN ISO 13849 a EN / IEC 62061 za předpokladu, že potřebná technická opatření závisí na řídicím systému. Z odhadu rizik pak vyplývají požadavky na bezpečnostní integritu (PL, SIL).

Normy pro funkční bezpečnost – EN ISO 13849 a IEC 62061

Funkční bezpečnost označuje část bezpečnosti systému, která závisí na správné funkci systému vztahujícího se k bezpečnosti. Navíc bezpečnost zpravidla závisí i na dalších opatřeních zmírňujících rizika, která se posuzují podle EN ISO 12100. Nouzové zastavení, ochranné dveře, optické závory nebo monitorování otáček jsou typická bezpečnostní zařízení, která se nejčastěji používají u strojů a zařízení. S rostoucí komplexností strojů a zařízení se stále více vedle konvenčních relé uplatňují programovatelné řídicí jednotky. Shodu s mezinárodními zákonnými předpisy, např. směrnicí o strojních zařízeních, zajišťuje jak EN ISO 13849, tak i IEC 62061. Obě normy mají pro výrobce strojů a zařízení mimořádný význam, protože na ně přímo odkazují četné normy B a C.


Revize norem EN ISO 13849 a IEC 62061

Obě normy musely být přepracovány proto, aby i nadále mohly reprezentovat „stav techniky“. Nejnovější verze IEC 62061 byla zveřejněna 19. února 2021. K revizi obou norem vedla nejen rutinní revize a úpravy podle aktuálního technického stavu, ale i řada diskusí k nezdařenému pokusu o sjednocení obou norem do IEC/ISO 17305.

Obsah IEC 62061 je známý, avšak změny EN ISO 13849 ještě nejsou uzavřeny; jasné přitom je, že obě nová vydání obsahují následující body:

 • Požadavek na popis specifikace bezpečnostních požadavků, včetně informací, jak se
  • monitorují provozní režimy, v nichž je funkce aktivní
  • (vždy, pouze při údržbě atd.)
  • kdy a jak se bezpečnostní funkce testují
  • příslušné reakce v případě chyby
  • doby reakce
 • Změněnou metodiku pro definování potřebné bezpečnostní úrovně (PL nebo SIL)
 • Změněné požadavky na aplikační software v závislosti na komplexnosti a zvolených programovacích jazycích
 • Schválení, že subsystémy, které byly vyvinuty podle jedné normy, mohou být použity v jiné


Prověření současných koncepcí bezpečnosti

Výrobci strojů a zařízení by měli současné koncepce bezpečnosti znovu vyhodnotit s ohledem na změněnou klasifikaci rizik v normách. V některých případech vychází u rizikových parametrů, které je třeba vzít v potaz, vyšší flexibilita. Otázku, zda to může ovlivnit dosavadní hodnocení bezpečnosti, je nutné prověřit v konkrétních případech.


Přechodné lhůty po ratifikaci?

IEC 62061 byla zveřejněna v únoru 2021; vzhledem k diskusím, která probíhají v grémiích pro tvorbu norem, by EN ISO 13849 mohla být vydána v roce 2022. Zda bude stanovena přechodná doba pro zveřejnění norem v Úředním listu a jak bude dlouhá, to zatím nelze předvídat. Proto je vhodné se s očekávanými novinkami zabývat včas, tedy právě nyní.
Sledujeme je pro Vás!

Norma IEC 62061

Kompletní přehled funkční bezpečnosti

Poradenství pro funkční bezpečnost

Cílem funkční bezpečnosti je vždy ochrana člověka a strojů před nebezpečím. V Evropě jsou normy týkající se funkční bezpečnosti týkající se strojů uvedeny ve směrnici o strojních zařízeních. Stáhněte si náš leták o „Funkční bezpečnosti“ a získáte ucelený přehled o procesu posuzování a snižování rizik podle EN ISO 12100. V souvislosti s touto tzv. normou A můžete použít další dvě důležité normy:

 • EN ISO 13849-1: Aplikovatelná pro elektrické, elektronické, programovatelné elektronické, hydraulické, pneumatické a mechanické systémy
 • EN / IEC 62061: Aplikovatelná pro elektrické, elektronické a programovatelné elektronické systémy

Důležitými veličinami pro spolehlivost bezpečnostních funkcí jsou úroveň integrity bezpečnosti (SIL) a Performance Level (PL).

Stažení letáku o funkční bezpečnosti

 

Další informace:

ZVEI zpracoval za součinnosti společnosti Pilz novou koncepci tolerance chyb v bezpečnosti strojů

Pracovní skupina - za součinnosti společnosti Pilz a IFA (Institut pro ochranu práce) - v rámci ZVEI (Centrální svaz elektrotechnického a elektronického průmyslu) zpracovala Whitepaper, který popisuje základy přístrojů a systémů tolerantních na chyby ve funkční bezpečnosti strojů a zařízení. Whitepaper je bezplatně ke stažení.

Bezplatné stažení

Materiál je zaměřen především na výrobce strojů a systémové integrátory, kteří navrhují a realizují bezpečnostní funkce a subsystémy pro řízení strojů. Navíc mohou být tyto informace použity v oblasti vývoje produktů i pro navrhování přístrojů a systémů zaměřených na bezpečnost. ZVEI zveřejnila Whitepaper, který obsahuje postup a požadavky, které mají být splněny.

Co je systém tolerantní vůči chybám?

Systémy tolerantní vůči chybám mohou umožnit pokračování výroby, přestože byl identifikován potenciálně nebezpečný výpadek. Systémy tolerantní vůči chybám musí kromě identifikace chyb zvládat i jejich vyhodnocení . Tak lze rozhodnout, zda identifikovanou chybu je možné tolerovat nebo zda je závažná. V druhém případě je nutné okamžité zastavení (vypnutí).

Takové hodnocení chyb není v „klasických systémech automatizace továren“ v současné implementaci obvyklé. Tolerance chyb však není možná bez jejich hodnocení. Z toho vyplývá, že rozhodování o odstupňované chybové reakci je možné pouze u zařízení nebo systémů s odpovídající konstrukcí. Pracovník vývoje i uživatel přístroje nebo systému tolerantního vůči chybám musí ještě navíc stanovit čas Δtdeg pro pokračování provozu (v degradovaném stavu). Kromě toho musí být případně určena doplňková opatření pro snížení rizik, která pak budou součástí informace pro uživatele. V praxi tak lze například ukončit krok zpracování.

ZVEI - nová koncepce tolerance chyb v bezpečnosti strojů

Další informace

Služby - Pilz jako dodavatel řešení Vás podpoří po celou dobu životnosti stroje

Školení - Zachovejte si trvalý přehled o dění v oblasti bezpečnosti strojů a automatizace

Využívejte informace z kompendia bezpečnosti

Přehled o oboru

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk