Ostfildern, 19. 5. 2022

Susanne Kunschert Řešení automatizace zpracovávaná společností Pilz: Safe and secure

(Jednou vyslovené slovo platí)

Nově zřízená železniční obchodní jednotka: "Jsme první volbou pro bezpečnou digitální infrastrukturu pro železnici"
Evropa musí v příštích 10-15 letech digitalizovat celou svou železniční síť, aby zabezpečila, zlepšila a revolučně změnila železniční provoz. Jedině tak lze dosáhnout větší kapacity, přesnosti, energetické účinnosti, a tím i ekologické mobility! Budoucnost je tedy v používání moderních, bezpečnějších a ekologičtějších technologií na železnici. Proto jsme se přejmenovali na Pilz.

Se založením samostatné Business Unit Rail jsme postoupili o další krok. Naše nová obchodní jednotka v Ostfildern propojila celosvětové aktivity společnosti Pilz v oblasti železnic!

Nyní vytváříme interně více zdrojů pro portfólio a aplikační inženýrství zaměřené speciálně na tyto naše zákazníky. Díky popojení průmyslových aplikací s železniční a signalizační technikou navrhujeme nová digitální řešení. Naše řešení automatizace prověřená v průmyslovém sektoru již dnes dokonale splňují i náročné požadavky spojené s provozem železnic. 

Otevřenými rozhraními a řešeními COTS (Commercial Off-the-Shelf, tedy standardizovanými produkty) chceme přispět k eliminaci proprietárních aplikací. Řešení automatizace zpracovaná společností Pilz se již uplatnila v klasických aplikacích jako například ovládání výhybek nebo železničních přechodů, ale využívána jsou i tam, kde se se železnice a průmysl překrývají. Program doplňují služby specifické pro železnici v podobě plánování a projektového managementu, programování, dokumentace a podpory při procesu schvalování.

Pilz je uznávaným partnerem evropského projektu EULYNX, na kterém spolupracuje 13 z největších evropských provozovatelů železniční infrastruktury, mezi nimi Deutsche Bahn, ProRail z Nizozemska a SSB ze Švýcarska. Cílem je vývoj a poskytování jednotných průmyslových standardů pro novou modulární techniku stavědel. Na tomto projektu úzce spolupracujeme s provozovateli, univerzitami a dalšími partnery z oblasti výzkumu. Konkrétně jsme vývojovým partnerem ProRail, největším provozovatelem železniční infrastruktury v Nizozemsku. Bezpečný automatizační systém PSS 4000-R společnosti Pilz v tomto projektu slouží jako tzv. EULYNX-adaptér. S jeho pomocí lze přicházející signály na bázi komunikačního protokolu RaSTA (Rail Safe Transport Application) změnit na řídící povely, které pak mohou být interpretovány koncovým přístrojem (v tomto případě výhybkou). Podařil se tím velký krok od lokální řešení specifických podle jednotlivých zemí směrem k otevřenému železničnímu trhu na bázi digitálních systémů pro zabezpečení vlaků. 

Navíc bude mít společnost Pilz v budoucnu možnost rozšířit své know-how z oblasti bezpečnosti na pracovišti, bezpečnosti strojů a bezpečnostně technického posuzování podle nařízení o bezpečnosti provozů i na zařízení v železničních areálech (např. při bezpečnostně technickém monitorování a realizaci v halách sloužících pro údržbu a opravy nebo v myčkách vlaků využívaných k provozu na krátké vzdálenosti).

Dalšími dvěma důležitými iniciativami společnosti Pilz v letošním roce jsou:
Účast na veletrhu InnoTrans v září (20.- 23. 9. 2022) v Berlíně. Na tomto celosvětově největším odborném železničním veletrhu představíme naše inovativní řešení návštěvníkům z Evropy i zámoří.

Aktivní spoluúčast ve VDB (Verband der Bahnindustrie Deutschland – Svaz německého železničního průmyslu):
I zde bychom chtěli prezentovat naše průmyslové aplikace a bezpečn řešení a získat případně další kooperační partnery. 


Susanne Kunschert
Postaráme se o bezpečnou intralogistiku!
Bezpečná transportní vozidla bez řidiče (FTF) jsou jedním ze základních předpokladů bezpečných aplikací v intralogistice, avšak sama o sobě nejsou dostačující. Je nutné aplikaci posuzovat jako celek. Naší rozsáhlou nabídkou řešení oslovujeme jak výrobce bezpečných transportních vozidel bez řidiče, tak i jejich uživatele. 

Pilz podporuje výrobce při plnění zákonných požadavků, potřebných při mezinárodním obchodování jako například značka CE v Evropě, NR-12 v Brazílii nebo shoda OSHA v USA. Pomáháme přenášet do praxe požadavky normy ISO 3691-4, dnes nejdůležitější normy pro transportní vozidla a systémy bez řidiče: Od identifikace právního rámce, přes identifikaci a hodnocení rizik, zpracování možných opatření, podporu při realizaci a verifikaci až po doplňování technický bezpečnostních opatření o případné novinky jako například umísťování značek na vozidla nebo upozornění v návodech k provozu. 

U technických ochranných opatření nabízí Pilz rozsáhlé portfólio produktů, jehož těžištěm je senzorika. Tento takřka smyslový orgán transportních vozidel bez řidiče slouží pro identifikaci osob a objektů, jejich rychlosti i směru pohybu. Plošné monitorování a poskytování údajů pro navigaci z mobilních platforem zajišťuje bezpečný laserový skener PSENscan. PSENscan identifikuje objekty v jízdní dráze vozidla a je zárukou bezpečnosti i při vysokých rychlostech. Až 70 ochranných polí umožňuje jejich dynamické nastavení ochranného pole při jízdě v zatáčkách nebo při objíždění překážek. Bezpečný laserový skener navíc poskytuje údaje o vzdálenosti pro lokalizaci a navigaci. To umožňuje zpracovávat mapy prostředí pro dynamickou navigaci, takže transportní systém bez řidiče se může například snadno vyhnout překážkám. 

Společně s modulárním bezpečnostním relé myPNOZ a povelovými a signalizačními moduly PITestop a PITsign jsme tak připravili kompletní balíček řešení pro výrobce transportních vozidel bez řidiče. Firewall Security Bridge se navíc postará o to, aby za provozu nemohlo dojít k neautorizovanému zásahu do interní sítě IT mobilní platformy. 
Vozidlo je bezpečné: to však nezbavuje provozovatele odpovědnosti za vytvoření takového pracovního prostředí, které odpovídá požadavkům místních předpisů na ochranu bezpečnosti práce. Kromě jiného je třeba vyjasnit následující otázky: Jaké jsou podmínky pohybu v hale? Jak lze předem minimalizovat možné příčiny kolizí? Kde jsou zapotřebí doplňková ochranná zařízení jako například ochranná ohrazení a dveře? 

Pilz je svým souborem služeb připraven poskytnout uživatelům při zodpovídání těchto otázek účinnou podporu. Tato nabídka platí od zpracování koncepce bezpečnosti ve fázi designu až po uvedení do provozu, a to včetně potřebného školení. Tím jsou splněny jednak požadavky příslušné normy ISO 3691-4, jednak je zaručena produktivita výroby.
Bezpečnost je v totiž tvořena vhodnou technologií normativním rámcem a pochopením potřeb konkrétní aplikace. Tento ucelený pohled zajistí v konečném výsledku nejlepší možný soulad bezpečnosti a výkonu.

Susanne Kunschert
Další vzdělávání pro rozšiřování kvalifikace v praxi

Jak již zmínil můj bratr, určité zásady jsou platné na celém světě: nepochybně k nim patří vytváření bezpečného pracovního prostředí pro všechny, kdo pracují se stroji a provádějí jejich údržbu. Zákony, normy a směrnice nejsou samy o sobě postačující; inženýři musí mít potřebné kompetence a musí projevit hlubší porozumění, které jim umožní uvést do souladu předepsanou teorii s praktickou bezpečností. Tématem bezpečnosti práce se však výukový systém ve strojírenství nebo elektrotechnice často nezabývá vůbec nebo jen okrajově. Technici si potřebné vědomosti v mnoha případech osvojují teprve v návaznosti na vlastní získané zkušenosti. Společnost Pilz se proto rozhodla tuto mezeru vyplnit.

Bezpečnost je pro ni totiž více než nutná součást vlastností produktu. Pilz proto své dlouholeté know-how nabízí v podobě rozsáhlé palety služeb. Pro rozšiřování a sdílení vědomostí jsme proto založili Pilz Academy. Školiteli jsou inženýři a technici s rozsáhlými znalostmi z oblasti automatizace a bezpečnosti strojů. Všichni bez výjimky čerpají z vlastních zkušeností z dlouholeté praxe Jen tak může mít další vzdělávání potřebný efekt!

Nabídku školení pořádaných naší akademií jsme v posledních letech trvale rozšiřovali v mezinárodním rámci. V roce 2021 vyškolilo 120 odborníků kolem 150 000 pracovníků v 50 zemích! 

Hovoří-li se o průkopnících a standardem v průmyslu, bývá tím většinou myšlena pouze oblast technologií. Naše kvalifikace CMSE – Certified Machinery Safety Expert otevírá v případě školení zcela nové pole. Před 10 lety ještě neexistovala žádná speciální, mezinárodně jednotná kvalifikace týkající se bezpečnosti strojů, který by byla nezávisle certifikovaná. V roce 2013 jsme naši kvalifikaci CMSE – celosvětově první certifikované mezinárodní školení na téma bezpečnost strojů – nabídli ve čtyřech zemích. Naším partnerem je přitom TÜV Nord. V letošním roce lze tuto kvalifikaci získat ve 32 zemích a školení probíhá v 15 jazycích. Dnes si může přibližně 9 000 pracovníků uvádět na vizitkách nebo pod podpisem titul, který znamená uznávanou kvalifikaci certifikovaného experta na bezpečnost strojů.

Naše standardizované školení nabízíme v mezinárodním měřítku. Zatím jako nejnovější je možné získat certifikát CEFS - Certified Expert in Functional Safety. I v tomto případě spolupracujeme s TÜV Nord. 

Kvalifikace pro získání certifikátu CEFS – Certified Expert in Functional Safety zahrnuje znalosti potřebné k navrhování komplexních bezpečnostních systémů v souladu s příslušnými normami. Součástí školení zaměřeného na praxi také je, jak provádět validaci systémů pro funkční bezpečnost. Po absolvování zkoušky obdrží účastníci školení certifikát. Tento certifikát je uznávaný na celém světě a opravňuje Vás používat titul „CEFS – Expert in Functional Safety". 

Potřeba vzdělávání a získávání dalších znalostí nikdy nekončí, a to platí i pro bezpečnost strojů. Naši školitelé mají vždy aktuální znalosti toho, co nového je ve světě norem, směrnic a technologií. 

Susanne Kunschert
Rozsáhlá nabídka společnosti Pilz v oblasti Industrial Security

V propojených a digitalizovaných závodech hraje bezpečnost stále důležitější roli. Nejde pouze o to, aby se z ekonomických důvodů zabránilo napadání výrobních procesů. Platí to, co řekl můj bratr: Průmyslová bezpečnost chrání bezpečnost člověka. 
Proto probíhá vývoj produktů ve společnosti Pilz prokazatelně bezpečně. Naše portfólio obsahuje produkty pro průmyslovou bezpečnost; patří k nim například již zmíněná aplikace Firewall SecurityBridge.
Pilz samozřejmě rozšiřuje v oblasti průmyslové bezpečnosti i svou nabídku služeb a doplňuje v tomto smyslu již známá školení. Nabídka bude pro výrobce a uživatele strojů kdekoli na světě dostupná od letošního podzimu. Zákazníci budou moci využívat „Industrial Security Services“, nabídku služeb se všemi aspekty dotýkajícími se ochrany člověka a stroje. Vše od jednoho poskytovatele. 

Jaké výhody z toho našim zákazníkům plynou? 
Za prvé tím zajišťujeme využitelnost jejich strojů a systémů. 
Za druhé je tím zaručena integrita dat ve strojích, procesech a v neposlední řadě v konečném produktu.
Za třetí dochází v průběhu realizace k jasné úpravě kompetencí mezi výrobcem a uživatelem strojů z hlediska bezpečnostní opatření. Každý ví, co patří do jeho sféry!
A konečně je našim zákazníkům poskytována praktická podpora, protože o důsledcích kyberútoku na bezpečnost strojů toho hodně víme z vlastní zkušenosti.

Co patří do nabídky?
V prvním kroku provádíme, podobně jako v případě ochrany člověka, posouzení rizik. Vyhodnocují se možná kritická místa a důsledky napadení se klasifikují ve stupních od triviálního až po kritický. Naši experti pak výsledek a možná řešení se zákazníkem podrobně prodiskutují.
Ve druhém kroku pak zpracujeme koncepci průmyslové bezpečnosti. V ní se kromě jiného o rozdělení sítí podle modelu „Zones and Conduits“. Tento proces popisuje IEC 62443. Přitom lze například rozdělit správní a výrobní síť. Pokud je třeba, může být síť rozdělena na segmenty, kterými mohou být až jednotlivé výrobní buňky. Zpracovávají a testují se pracovní postupy pro protiopatření, zjišťuje se smysl jednotlivých opatření – od autentizace uživatele přes fyzická ochranná opatření až po backup a obnovení dat. 
Po technickém provedení přímo zákazníkem nebo společností Pilz verifikace prostřednictvím testů a revizí (v případě organizačních opatření) ověří, zda koncepce byla realizována podle specifikace. 
Hodnocení bezpečnosti strojů a zařízení prováděné společností Pilz doplňuje dosavadní posuzování strojů zaměřené na funkční bezpečnost na ucelený pohled na bezpečnost člověka a stroje. 

Susanne Kunschert, výkonná společnice (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
Susanne Kunschert, vedoucí partnerka (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Susanne Kunschert, vedoucí partnerka (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk