Právo a normy v Jižní Americe

Jižní Amerika

V Jižní Americe je nejznámější a nejvhodnější směrnicí pro bezpečnost strojních zařízení NR-12. V jednotlivých zemích Jižní Ameriky platí částečně odlišné zákony a směrnice. Naši kontaktní partneři Vám přímo na místě ochotně poradí se všemi otázkami týkajícími se bezpečnosti strojů ve Vaší zemi.

Právo v Brazílii

V Brazílii kontrole národní předpisy na ochranu bezpečnosti práce ministerstvo práce. Požadavky vycházejí z konsolidovaného pracovního práva (Consolidation of Labor Laws CLT), které nabylo platnosti právním nařízením 5452 z 1. května 1943. CLT sjednocuje pracovní právo v celé Brazílii a upravuje přitom individuální i kolektivní pracovní vztahy. V rámci tohoto právního nařízení stanovují normy - Normas Regulamentadoras (NR) - s právní závazností, tedy povinně, potřebné metody, které mají zaručit bezpečnost na pracovištích. NR jsou určitým způsobem srovnatelné s evropskými směrnicemi, protože obsahují určité zákonné předpisy, které musí být zaváděny do provozní praxe. Rozsah jejich platnosti musí být prokázán odkazem na normy.
Celkově existuje v oblasti bezpečnosti 36 NR, kromě jiného NR-12 s konkrétními požadavky na bezpečnost strojních zařízení.
 

Brazílii

Normy v Brazílii

Za zpracování a vydávání národních brazilských norem je zodpovědný výbor Komitee Associacão Brasileira de Normas Técnicas ABNT). Národní normy (NBR) jsou většinou odvozeny od stávajících norem ISO a IEC, přičemž tyto normy často bývají převzaty v nezměněné podobě. Částečně se přebírají i normy EN. Velké brazilské podniky obecně z důvodu globalizace a požadavků trhu přecházejí na normy ISO/IEC ještě předtím, než je ABNT stačí integrovat do brazilské legislativy. Mezinárodní normy ISO/IEC bývají často používány v multinárodních firmách nebo v některých sektorech zpracovatelského průmyslu, například v ropném a plynovém průmyslu.

Bezpečnost strojních zařízení v Brazílii - Norma Regulamentadora NR-12

NR-12 je lokální směrnice o strojních zařízeních, která musí být závazně dodržována. Poprvé byla vydána v r. 1978. Teprve však její 5. přepracovaná verze z prosince 2010 stanovuje velmi rozsáhlé požadavky na bezpečnost. NR-12 je zásadně volně dostupná pouze v brazilské portugalštině. Existuje samozřejmě neautorizovaný překlad poslední verze této normy do angličtiny, avšak měl by být používán pouze v kontextu s originálem. Struktura, obsah a bezpečnostní požadavky NR-12 značně vycházejí z přílohy I evropské směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES, avšak nejsou zcela identické. Na rozdíl od evropské směrnice se NR-12 obrací přímo k brazilským provozovatelům strojních zařízení, nikoli k výrobcům. Kromě toho NR-12 na rozdíl od evropské směrnice platí jak pro nové, tak i použité stroje.

Všichni pracovníci registrovaní u CLT a zaměstnaní ve veřejných a soukromých podnicích se musí těmito pravidly řídit. NR-12 byla zpracována zástupci brazilské spolkové vlády, zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců (odborů). Cílem bylo zaručit, aby bezpečnostní požadavky na nové a použité stroje odpovídaly mezinárodnímu bezpečnostnímu standardu.

Cíl NR-12

Hlavním cílem NR-12 je zajistit, aby nová generace strojů byla spolehlivě bezpečná ve všech životních fázích od transportu přes uvedení do provozu, používání, údržbu až po konečnou likvidaci. NR-12 současně obsahuje opatření pro úpravu stávajících strojů. Norma stanovuje rovněž požadavky na plánovanou preventivní údržbu. Zahrnuty jsou i požadavky na sešrotování starých strojů, aby se zabránilo prodeji zastaralé techniky, která není dostatečným způsobem vybavena podle bezpečnostních ustanovení. Ustanovení předpokládají, že stroj musí být před opětovným prodejem vybaven tak, aby odpovídal aktuálním bezpečnostních standardům. Výrobci strojů musí znát speciální požadavky NR-12 a aby se zabránilo problémů za provozu, musí je i realizovat. Kritickým místem je - kromě jiného - technická dokumentace v brazilské portugalštině.

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?