RoHS

Co se rozumí pojmem RoHS?

Evropská směrnice ROHS 2 2011/65/ES (RoHS = Restriction of Certain Hazardous Substances) je v platnosti od 03. ledna 2013. Tato směrnice se používá k omezení používání některých nebezpečných látek a zakazuje uvádět na trh některé produkty, pokud jejich obsah

  • olova
  • rtuti
  • kadmia
  • šestimocného chromu
  • polybromovaného bifenylu (PBB)
  • polybromovaného difenyletheru (PBDE)

překračuje určité mezní hodnoty.

Pro které produkty platí RoHS?

Cílem směrnice RoHS je odlehčit likvidaci komunálního odpadu od elektrického a elektronického odpadu. Platí pro všechna soukromá a komerčně používaná elektrická a elektronická zařízení, jako jsou např. žehličky, počítače, pračky a elektrické nářadí.
Součásti pevné instalace, jako jsou průmyslové měřicí, regulační, řídicí a pohonné komponenty, jsou vyňaty ze směrnice RoHS, pokud se strojem tvoří funkční jednotku. Svou povahou ani svým množstvím nejsou srovnatelné s výrobky z domácností. A ani nejsou likvidovány spolu s komunálním odpadem.
Proto se tato směrnice v současné době netýká většiny produktů společnosti Pilz.

Proč se společnost Pilz dobrovolně zavázala dodržovat RoHS?

Společnost Pilz GmbH & Co. KG jako přední výrobce produktů pro bezpečnou automatizaci se postavila před výzvu minimalizovat dopady svých produktů na životní prostředí během celého životního cyklu od výroby až po likvidaci. Společnost Pilz GmbH & Co. KG se proto rozhodla přizpůsobit všechny produkty výše uvedeným směrnicím

Aby bylo možné nadále zaručit kvalitu a spolehlivost výrobků, byly všechny komponenty v předstihu testovány s ohledem na jejich soulad s RoHS a při pozitivním výsledku schváleny. Stejně tak byly od května 2006 nově definovány procesní parametry pro bezolovnaté pájení. Tím byl vytvořen kvalifikovaný základ pro přeměnu výrobních zařízení tak, aby byly v souladu s RoHS. Od té doby jsou produkty Pilz vyráběny v bezolovnatých procesech pájení s použitím komponent v souladu s RoHS.

Dnes plním požadavky směrnice RoHS2 a jejích výjimek dle přílohy III revidované směrnice.

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?