(EU) 2019/1020 nařízení o dozoru nad trhem a souladu produktů s předpisy

Nařízení o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy

Kromě specifických směrnic a předpisu vztahujících se k produktu - například směrnice o strojních zařízeních, směrnice o elektromagnetické kompatibilitě, směrnice o nízkém napětí atd. – musí být dodržovány i běžné předpisy platné pro uvádění produktů na evropský trh.

Patří k nim také nařízení (EU) 2019/1020 o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy, které vstoupilo v platnost v červenci 2021.

Nařízení jsou platná okamžitě, protože nemusí být nejprve zahrnuta do národní legislativy tak, jak je tomu u směrnic.

Úloha hospodářských subjektů

Úloha hospodářských subjektů

Nařízení o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy upravuje úlohu různých hospodářských subjektů: výrobce, zplnomocněnce, dovozce. Definuje a sjednocuje jejich úlohy v souvislosti s uváděním produktů do oběhu.

Cílem nařízení o dozoru nad trhem a o souladu výrobků s předpisy je posílit důvěru spotřebitelů, kterou vkládají do produktů se značkou CE a ochránit je před produkty, které nejsou bezpečné. Tohoto cíle má být dosaženo posílením kontroly trhu. Další cíl spočívá v zajištění toho, aby na evropský vnitřní trh byly dodávány pouze shodné výrobky, které splňují požadavky na vysokou úroveň ochrany platnou v Evropské unii. Kromě toho by měly být vytvořeny stejné podmínky hospodářské soutěže pro všechny hospodářské subjekty.

Díky nařízení získává dozor nad trhem k dispozici lepší nástroje. V dnešní době nabývá stále většího významu elektronický obchodní styk a obchodování online.

Důležitá ustanovení (EU) 2019/1020

Článek čtyři obsahuje nejdůležitější novinky, které musí znát každý výrobce, příp. dovozce. Nařízení (EU) 2019/1020 stanovuje, že produkty smí být uvedeny do oběhu pouze tehdy, jestliže existuje hospodářský subjekt se sídlem v EU, přičemž se musí jednat o některý z následujících subjektů:

 • Výrobce se sídlem v EU
 • dovozce (podle definice se sídlem v EU), jestliže výrobce nemá sídlo v Evropské unii
 • pověřený zplnomocněný zástupce (Authorised Representative) se sídlem v EU, který má písemnou plnou moc od výrobce
 • poskytovatel služeb kompletního vyřízení objednávek se sídlem v EU (Fulfillment service provider především při prodeji online), pokud není k dispozici žádný výrobce, dovozce nebo zplnomocněný zástupce se sídlem v EU

Novinkou je povinnost jmenovat „zástupce“ se sídlem v Evropské unii, pokud výrobce sám sídlo v Evropské unii nemá.

K hospodářským subjektům tedy nyní kromě výrobců, dovozců a zplnomocněných zástupců patří také tzv. poskytovatelé služeb kompletního vyřízení objednávek (Fullfillment-Dienstleister). Jedná se o fyzické nebo právnické osoby, které v rámci své obchodní činnosti nabízejí alespoň dvě z následujících služeb: skladování, balení, adresování a zasílání produktů, ke kterým nemají žádné vlastnické právo. Zapojením poskytovatelů služeb kompletního vyřízení objednávek má být zajištěno, že vždy bude existovat jeden hospodářský subjekt se sídlem v EU, který bude odpovědný za plnění závazků.

Povinnosti hospodářských subjektů zahrnují zejména:

 • kontrola, zda pro konkrétní produkt bylo vystaveno EU prohlášení o shodě a předepsaná technická dokumentace a archivovat je
 • pro případ požadavku úřadu dozoru nad trhem musí být uložena jedna kopie prohlášení o shodě. Musí být zajištěno, aby technická dokumentace mohla být podle požadavku poskytnuta úřadům pro dozor nad trhem. Technická dokumentace musí být zpracována v jazyce, který je pro úřady srozumitelný
 • spolupráce s úřady pro dozor nad trhem a zajištění, že budou okamžitě přijata potřebná nápravná opatření pro odstranění neshody nebo, pokud to není možné, snížení rizik spojených s produktem
 • povinnost uvádění jména a adresy odpovědného hospodářského subjektu na produktu nebo obalu, balení nebo průvodní dokumentaci
 • při existenci indicií vztahujících se k nebezpečným produktům o tom informovat úřady pro dozor nad trhem a zavést příp. nápravná opatření

Co je nového?

Novinkou přitom je, že všechny povinnosti nyní platí pro všechny hospodářské subjekty. Popsané povinnosti se vztahují na produkty, které spadají do rozsahu platnosti jedné nebo více následujících směrnic, příp. nařízení:

 • 2006/42/ES směrnice o strojních zařízeních
 • 2014/30/EU směrnice o elektromagnetické kompatibilitě
 • 2014/35/EU směrnice o dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh
 • 2014/68/EU směrnice o dodávání tlakových zařízení na trh

Důsledky pro provozovatele

Důsledky pro provozovatele

Jako provozovatel byste měl bezpodmínečně dbát na to, aby do EU přicházely pouze takové stroje, u nichž je uveden jednoznačný hospodářský subjekt. Pokud by tomu tak nebylo, stáváte se jako provozovatel zástupně dovozcem a musíte splnit všechny výše uvedené povinnosti.

Jak Vás přitom můžeme podpořit?

Své dlouholeté zkušenosti a rozsáhlé know-how může společnost Pilz uplatnit v každé fázi životního cyklu strojů a zařízení. Můžeme pro Vás například zaručit shodu s úředními požadavky, například pro značku CE v Evropě. Jako zplnomocněný zástupce již pracujeme pro četné podniky na celém světě – kontaktujte nás a vyžádejte si nezávaznou konzultaci!

zde navázat kontakt

Další informace:

Naše služby:

Přehled všech obecných předpisů pro produkty

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?