Směrnice o strojních zařízeních

Dokumenty ke směrnici o strojních zařízeních

Oficiální název směrnice o strojních zařízeních: Směrnice 2006/42/ES Evropského parlamentu a Rady ze 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (nové znění). Platí od 29. 12. 2009. Stroje, které se poprvé začaly v evropském hospodářském prostoru používat od 1. 1. 1995, podléhají evropské směrnici o strojích bez ohledu na místo a datum výroby a musí být proto certifikovány značkou CE.

Směrnice o strojních zařízeních je jedním z nejdůležitějších právních předpisů pro harmonizaci základních bezpečnostních požadavků pro stroje v rámci Evropské unie. Popisuje jednotné požadavky na bezpečnost a zdraví při spolupráci člověka se strojem. Směrnice podporuje volný obchod se strojním zařízením na vnitřním trhu a zaručuje vysokou úroveň ochrany zaměstnancům a občanům EU.

Směrnice o strojních zařízeních – nový návrh nového nařízení EU o strojních zařízeních zveřejněn!

Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES je v Evropě hlavním právním podkladem, podle kterého firmy konstruují, vyrábějí nebo prodávají stroje. Požadavky směrnice však musí splňovat i stroje, které jsou do evropského právního prostoru dováženy. Aktuálně platná směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES byla zveřejněna v roce 2006 a je závazně platná od 29. prosince 2009.

Komise EU pravidelně prověřuje předpisy a směrnice tak, aby byl zaručen soulad s novými požadavky a vývojem. Směrnice o strojních zařízeních musí být aktualizována, aby mohla být nadále zlepšována úroveň bezpečnosti, lépe vnímány aspekty bezpečnosti a plněny požadavky na technologický vývoj jako Průmysl 4.0. Navrhovaná revize:

 • sbližuje směrnici s harmonizovanými právními předpisy EU v oblasti bezpečnosti a zdraví produktů
 • zabývá se výzvami, které by mohly vyplynout z technického pokroku digitalizace.

Návrh je nyní k dispozici v angličtině: „Regulation of the European Parliament and of the Council on Machinery Products“. Další jazykové verze mají následovat. Návrh je možné si v době od 26. dubna 2021 do 2. srpna 2021 stáhnout ze stránek Evropské unie a veřejně ho komentovat.


Vybrali jsme pro Vás některé z plánovaných změn nového nařízení EU o strojních zařízeních:

 • Stroje podléhající povinné kontrole: Katalog strojů podléhajících povinné kontrole byl rozšířen. U strojů podléhajících kontrole má být nadále zrušena možnost, aby výrobce směl provádět řízení o hodnocení shody pouze ve vlastní režii, pokud jsou použity harmonizované normy.
 • Důležitá změna: Nařízení bylo rozšířeno o stanovení pojmu podstatná změna strojů a právní důsledku takové změny. Řízení o hodnocení shody je pro bezpečnost strojů zapotřebí, jestliže stroj podstoupí dalekosáhlé změny nebo jestliže budou provedeny změny, které se týkají shody stroje se zákonnými ustanoveními pro značku CE (článek 14).
 • Bezpečnostní konstrukční prvky: Stanovení pojmu bezpečnostní konstrukční prvky zahrnuje nyní i software, který poskytuje bezpečnostní funkci (článek 6).
 • Digitální návod k provozu: Má být povoleno dodávat návod k provozu v digitální podobě. Na přání zákazníka poskytne výrobce návod k provozu v tištěné podobě.
 • Technické specifikace: Předpoklad shody má být možný i v případě souhlasu s technickými specifikacemi nebo jejich částmi (článek 17). 


Umělá inteligence:

Současně s návrhem Komise byl zveřejněn samostatný návrh nařízení EU týkající se umělé inteligence. Má zahrnovat všechny produkty s umělou inteligencí a jejich používání. Nemají být zapotřebí žádné další požadavky na bezpečnost , pouze mají být přesnějispecifikovány. Argumentem je, že vlivy funkcí umělé inteligence jsou již zachyceny, a sice v současném řízení o hodnocení shody a stanovení řádného používání k určenému účelu.


Další kroky:

Po uplynutí lhůty pro komentáře by měly být plánované změny projednány ve společném rozhodovacím řízení Rady Evropy a Evropského parlamentu.

Jestliže vycházíme z toho, že příslušná jednání budou probíhat přibližně 1-2 roky a po schválení bude vyhlášeno několikaleté přechodné období, mohli bychom s konečnou platností revidované směrnice EU o strojních zařízeních počítat zřejmě v roce 2026. Nařízení ostatně již nemusí být do národní legislativy převáděna ve všech zemích a jsou platná od okamžiku zveřejnění v Úředním listu EU. Úpravy EU týkající se umělé inteligence budou ve společném rozhodovacím řízení projednávána souběžně.


Plánovaný přechod:

Přechodná nařízení ke směrnici EU o strojních zařízeníchv současné době předpokládají (článek 49/50): Po 30 měsících dojde k přechodu ze staré směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES na nové nařízení EU o strojních zařízeních. Časově omezeno by mělo být i dodávání strojů na trh podle současných právních předpisů, nejen jejich uvádění do oběhu. Důsledkem by bylo, že rok po rozhodném dni by zboží na skladě u obchodníkům nebylo možné dále prodávat, přesto bylo podle staré směrnice řádně uvedeno do oběhu!

Jak postupovat s normami dosud harmonizovanými podle směrnice o strojních zařízeních, to zatím není definitivně vyjasněno. Stejně tak nebylo určeno, které plánované aktualizace budou do nového nařízení EU o strojních zařízeních skutečně zahrnuty. Přesto by výrobci strojů měli již dnes dalšími vývoji věnovat zvýšenou pozornost. Pilz pro Vás změny sleduje!

Označení CE

Co je stroj?

Ve smyslu směrnice se za stroj mj. považuje celek vzájemně spojených částí nebo přípravků, z nichž nejméně jedna je pohyblivá a které jsou za určitým účelem používání spojeny.

Za stroje se ve smyslu směrnice o strojních zařízeních rovněž považují:

 • komplex strojů nebo komplexní zařízení. Ke komplexním zařízením patří rovněž výrobní linky, speciální stroje tvořené více stroji, zřetězené stroje
 • bezpečnostní součásti: O tom, které součásti musí být klasifikovány jako bezpečností, se vede velmi kontroverzní diskuse. V tomto směru zatím ještě není patrný jednotný trend
 • Vyměnitelná vybavení, s nimiž lze měnit základní funkce stroje
 • Neúplné stroje

Jako doplněk k výše uvedeným strojů existuje katalog výjimek strojů, které by sice podle definice do rozsahu použití spadaly, pro které ale zpravidla platí jiné právní předpisy.

Návod k aplikaci směrnice o strojních zařízeních

Pro výklad textu směrnice slouží praktický „Návod pro používání směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES". Je vydáván jako verze 2.2 a je k dispozici ke stažení na stránkách Evropské komise. Od dosavadní verze 2.1 se aktuální verze liší převážně doplňky a vysvětlivkami, zejména k pojmům „bezpečnostní součásti“ a „neúplné stroje“, a některými úpravami, aby byla zajištěna shoda s návodem ke směrnici o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých rozsazích napětí na trh.

K odstavci „Mode selection“ (§ 204) byl připojen krátký odstavec o bezpečnostně technických požadavcích. Navíc jsou zde i dva nově připojené odstavce o řídicích jednotkách strojů (§ 417) a bezpečnostních součástech, které jsou považovány za logické moduly (§ 418).

Přehled harmonizovaných norem podle směrnice o strojních zařízeních

Leták s informacemi o ochranných opatřeních pro stroje a zařízení

Zachovejte si přehled v džungli předpisů! Leták k „Ochranným opatřením pro stroje a zařízení - důležité harmonizované normy podle směrnice o strojních zařízeních“ přehledně uvádí normy A/B a C. Současně získáte i přehled o našich produktech relevantních z hlediska bezpečnosti.

Stáhněte si náš leták!

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?