Označení CE

Jak postupovat, pokud má být do nějakého stroje v souladu se směrnicí o strojních zařízeních jako funkční jednotka zabudováno tlakové zřízení kategorie III? Jak by mělo probíhat posuzování shody?

V popisovaném případě bude řízení o posouzení shody provedeno v souladu se směrnicí o strojních zařízeních.
Tlakové zařízení musí mít vlastní označení CE podle směrnice o tlakových zařízeních.


Informace ze společnosti:

Výňatek z Instrukce pro používání směrnice o strojních zařízeních 20006/42/ES 2. vydání

Směrnice 97/23/ES o tlakových zařízeních
V souladu s článkem 3 platí nařízení o tlakových zařízeních pro případ ohrožení tlakem od tlakových zařízení, která spadají do jeho oblasti použití a které jsou zabudovány do strojů nebo jsou s nimi spojeny. Pokud jsou tlaková zařízení, která jsou již uvedena do oběhu, zabudována do strojů, musí technická dokumentace výrobce stroje obsahovat ES prohlášení o shodě podle směrnice o tlakových zařízeních pro tato tlaková zařízení - viz § 392: Poznámky k příloze VII část A číslo 1 písmeno a.

Tlaková zařízení, která nejsou klasifikována do vyšší kategorie než do kategorie 1 a jsou zabudována do strojů, které spadají do oblasti použití směrnice o strojních zařízeních, jsou z oblasti použití směrnice o tlakových zařízeních vyjmuty. Směrnice o strojních zařízeních pak platí pro taková zařízení v plném rozsahu. Je třeba si uvědomit, že směrnice o strojních zařízeních pokrývá riziko destrukce během provozu - viz § 207: Poznámky k příloze I číslo 1.3.2.

 

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?