Životní prostředí a energetická účinnost u firmy Pilz

Integrovaný management hospodaření s energiemi a ochrany životního prostředí

V souladu se zavedeným systémem pro řízení hospodaření s energiemi a pro ochranu životního prostředí Pilz trvale sleduje všechny své činnosti tak, aby bylo možné odhalit eventuální nedostatky a zabránit plýtvání. Cílem je trvalé zlepšování energetické efektivnosti a ochrany životního prostředí.

Management v oblasti energie a životního prostředí

Pilz má od března 2016 k dispozici systém managementu hospodaření s energií podle ISO 50001 a systém managementu životního prostředí podle ISO 14001. Oba tyto systémy slouží pro zajištění trvalého cíle ekologické a energeticky efektivní práce a výroby.

Dodavatelé

Dodavatelé jsou trvale zapojeni do systému firmy Pilz pro snižování emisí škodlivin. Energetická efektivnost a ochrana životního prostředí jsou důležitým kritériem při rozhodování o obstarávání produktů a služeb.

Ochrana životního prostředí v různých oblastech

Suroviny:

Pilz balí své produkty do 100% recyklovatelného papíru. Šetří tím suroviny a minimalizuje množství plastových odpadů.

Emise CO2:

Využíváním geotermální energie v novostavbách Pilz redukuje množství CO2 a o totéž usiluje tepelnou regulací budovy Technologického centra Petera Pilze. K získávání energie jsou využívána fotovoltaická zařízení.

Nebezpečné látky:

Bilance škodlivin byla trvale zlepšena přechodem na pájení bez používání olova.

Odpad:

Odpady se předávají k recyklaci.

Produkty a systémy

Trvale udržitelný rozvoj je důležitou součástí firemních zásad společnosti Pilz. Jasným firemním cílem je vyvíjet ekologické produkty s využitím ekologických materiálů a energeticky úsporných technologií. Energetická účinnost je jedním ze specifických požadavků, které klade vývojové oddělení na nové produkty a další technologický vývoj. Tím je zajištěno, že tato témata budou respektována již v raném stadiu životního cyklu produktu. Patří sem jak všechny řídicí jednotky, spínací přístroje a senzory, tak i funkce pro jejich ovládání. 

Angažovanost ve věcech trvalé udržitelnosti a ochrany životního prostředí

Iniciativa Blue Competence

Pilz je členem iniciativy Blue Competence, iniciativy pro udržitelný rozvoj, založené VDMA. Blue Competence usiluje o výrobu strojů a zařízení v rámci trvale udržitelného rozvoje ve spojení se zdroji, znalostmi a zkušenostmi VDMA. Naším partnerstvím se zavazujeme k dodržování 12 hlavních zásad trvalé udržitelnosti sektoru výroby strojů a zařízení (www.bluecompetence.net/about).

Pečeť ÖKOPROFIT

Aktivity firmy Pilz v oblasti ochrany životního prostředí byly r. 2007 oceněny pečetí ÖKOPROFIT města a kraje Esslingen.

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz